THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF INFORMATION ANALYSIS OF ECOLOGICAL AND MAN-GENERAL THREATS FOR POTENTIALLY HAZARDOUS FACILITIES OF CRITICAL INFRASTRUCTURE IN THE CONDITIONS OF THE ARMED CONFLICT IN THE EAST OF UKRAINE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2021-40-1-117-122

Keywords:

hybrid war, critical infrastructure facilities, joint force operations, environmental disasters, threat assessment

Abstract

This article discusses the development of theoretical and methodological foundations of information analysis of environmental and technogenic threats to potentially dangerous critical infrastructure facilities in the context of a hybrid war in eastern Ukraine. Potentially dangerous objects of critical infrastructure in the east of Ukraine, which can become a source of factors of an emergency of military-technological origin in the event of a possible defeat by ammunition during the conduct of hostilities, are considered. This can lead to the emergence of a domino effect and losses among the population and personnel of the Armed Forces of Ukraine and other ARMED formations. A chain reaction of dangerous consequences can cause an ecological catastrophe in Donbass, which in scale may exceed the levels of impact of the use of weapons of mass destruction. An informational analysis of the location of critical infrastructure facilities relative to the demarcation line in the zone of the joint forces operation was carried out. A model has been developed for the classification of possible threats to critical infrastructure facilities.

References

Герасимов В.В. По опыту Сирии. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов: «Гибридная война требует высокотехнологичного оружия и научного обоснования» Военно-промышленный курьер 2016. https://www.vpk-news.ru/articles/29579.

Биченок М.М., Довгий С.О. Основи інформатизації управління регіональною безпекою. /– К.: Наук. думка, 2004. –287 с.

Кодрик А.І., Яковлєв Є.О., Чумаченко С.М., Парталян А.С. Методичні підходи до геоін-формаційного аналізу еколого-техногенних загроз для вуглепромислових районів Донбасу (на прикладі ПАО “Лисичанськвугілля” та ДП “Первомайськвугілля”) // Математичне моделювання в економіці. Міжнародний науковий журнал. № 4 (13), жовтень-грудень 2018 р. С. 5-17.

Парталян А.С., Чумаченко С.М. Інформаційні технології в задачах управління екологічною безпекою військових об’єктів // Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Том 29 (68) №1 2018 С.15-20.

Уряднікова І.В., Чумаченко С.М., Кармазін С.В. Застосування експертно-аналітичних методів для оцінювання ризиків надзвичайних ситуацій на об’єктах критичної інфраструктури - Науковий вісник Академії муніципального управління, 2015 С. 206-218.

Чумаченко С. М., Парталян А. С., Туровець Ю. С. Система підтримки прийняття рішень з управління екологічними загрозами у районі ведення бойових дій // Зб. наук. пр. № 1 (83). Київ: ЦНДІ ЗС України, 2018. С. 88–95.

Колечко В. М., Парталян А. С. Підхід до обґрунтування критеріїв оцінювання природно-техногенних загроз // Зб. наук. пр. № 2 (84). Київ: ЦНДІ ЗС України, 2018. С. 233–240.

Упоряд. Д.С. Бірюков, С.І Кондратов за заг. ред. Суходолі О.М. Зелена книга з питань захисту критичної інфраструктури в Україні : зб. матеріалів міжнар. експерт. нарад . – К. : НІСД, 2016. – 176 с.

Лядовська В.М. , Рябий М.О., Гнатюк С.О. Визначення критичної інформаційної інфраструктури та її захист: аналіз підходів. Зв'язок. – 2014. – №4. – С. 3-7.

Бірюков Д.С Захист критичної інфраструктури: проблеми та перспективи впровадження в Україні : Аналітична записка. URL: http://www.niss.gov.ua/ articles/1026.

Євсєєв В.О. Можливі шляхи удосконалення захисту критичної інфраструктури України з урахуванням світового досвіду. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2016. – № 4(49). – С. 168-172.

Суходоля О.М. Захист критичної інфраструктури: Сучасні виклики та пріоритетні завдання сектору безпеки URL http://irbis-nbuv.gov.ua/cgiin/irbis nbuv/nivanb_2017_1-2_7.pdf

Чернега В.М. Аналіз критичної інфраструктури та напрямки досліджень систем життєзабезпечення об’єктів України : Аналітична записка. http://pm.khpi.edu.ua/article/download/2413-3000.2019. 1327.9/162867.

Бобро Д.Г. Методологія оцінки рівня в критичній інфраструктурі / Д.Г. Бобро // Стратегічні пріоритети. – Серія «Економіка». – 2015. – № 4 (37). – С. 83-93.

Лисенко О.І., Чеканова І.В., Кутовий О.П., Нікітін В.А.. Стратегії управління ризиками на об'єктах критичної інфраструктури в умовах невизначеності [Електронний ресурс] / О.І. Лисенко. – URL : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/infrastrukt-86de2.pdf.

Хвостосховища Донбасу. Звіт по проекту ОБСЄ. 2019. - 50 с. https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/456847

Published

2021-05-28 — Updated on 2021-06-09

Versions

Issue

Section

Information and analytical activities in the field of security and defense