Адміністрування діяльності об’єктів оборонної сфери в умовах війни з російською федерацією, глобалізації світу і суцільної цифровізації

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2023-48-3-44-58

Ключові слова:

базова система адміністративного менеджменту (Basic Administrative Management System (BAMS)), об’єкти оборонної сфери, інформаційні технології, основні напрями адміністрування процесів управління, конкурентні та репутаційні переваги, Пропозиції щодо внесення змін до Уточненого переліку заходів з реалізації Стратегічного оборонного бюлетеня України, алгоритм визначення необхідної палітри інструментарію цифровізації

Анотація

Доцільність написання статті пов’язана з необхідністю науково-прикладного аналізу особливостей адміністрування діяльності об’єктів оборонної сфери на сучасному етапі розбудови обороноздатності України, в умовах війни із російською федерацією, глобалізації світу і суцільної цифровізації, враховуючи вимоги Стратегічного оборонного бюлетеня України та існуючий спектр інформаційних технологій. Для цього використано абстрактно-логічний, діалектичний, аналізу та синтезу і графічний методи наукового дослідження. Представлено основні напрями адміністрування роботи будь-якої юридичної особи. Акцентовано увагу на тому, що як би фахово не було сформовано базову систему адміністративного менеджменту та документально не визначено місце і роль кожної її складової, проте, конкурентні й репутаційні переваги для установ (організацій, підприємств) сьогодні можна забезпечити лише за умови оптимально-адаптованого використання інноваційного потенціалу ресурсів дигіталізації, зокрема, сучасних інформаційних технологій. Наголошено, що особливо це стосується суб’єктів оборонної сфери нашої держави. Зазначено, що Міністерством оборони України розроблено «Пропозиції щодо внесення змін до Уточненого переліку заходів з реалізації Стратегічного оборонного бюлетеня України» в якому питанням цифровізації безальтернативно надається належна увага. Через це, авторами статті рекомендовано, у практичній діяльності об’єктів оборонної сфери, застосовувати інформаційні технології, що апробовані провідними державними інституціями і компаніями. Для системного усвідомлення стосовно доцільності прикладного застосування широкої палітри напрацьованого інструментарію цифровізації його перелік представлено узагальненими модулями, а саме: планування та організування роботи юридичної особи; мотивування діяльності працівників; налаштування інформаційних й комунікаційних зв’язків із заінтересованими сторонами; використання загальних й спеціалізованих баз даних; захисту даних і мережі; протікання процесів діловодства й документування діяльності; організування бухгалтерського обліку і виконання фінансових операцій. Підсумково акцентовано увагу на тому, що підбір інформаційних технологій, особливо для об’єктів оборонної сфери, має відбуватися за певним алгоритмом, який сприятиме вибору необхідного і продуктивнішого. Вперше наведено приклади сучасних інформаційних технологій, що рекомендується застосовувати, враховуючи певну функціональну спрямованість, для сприяння адміністративного впливу (примусу, спонукання), надано їх концептуальні характеристики. Удосконалено науковий підхід стосовно визначення взаємопов'язаних між собою модулей базової системи адміністративного менеджменту установи (організації, підприємства) для їх оптимальної дигіталізації. Набув подальшого розвитку підхід до встановлення послідовності адміністративних дій з метою побудови алгоритму щодо визначення доцільної палітри інструментарію цифровізації для процесної дигіталізації можливого суб’єкта оборонної сфери. Практичне значення матеріалів статті полягає у формуванні рекомендацій стосовно раціонального вибору сучасних інформаційних технологій з метою подальшого їх адміністративно-процесного продуктивного використання на практиці для сприяння ефективного досягнення стійких конкурентних і репутаційних переваг об’єктів оборонної сфери в умовах війни із російською федерацією, глобалізації світу і суцільної цифровізації.

Біографії авторів

Михайло Міненко , ТОВ «Річдейфул»

доктор економічних наук, професор

Людмила Міненко, Національний університет оборони України

доктор філософії

Андрій Марченко , Національний університет оборони України

кандидат технічних наук

Марина Маланчук , Міністерство оборони України

кандидат економічних наук

Посилання

Міненко М. А., Машталір В. В., Міненко Л. М. Роль тотальної дигіталізації для гарантування стійких конкурентних і репутаційних переваг юридичної особи в умовах глобалізації економіки та всеосяжної цифровізації. Сталий розвиток – ХХІ століття. Дискусії 2023: колективна монографія / Національний університет “Києво-Могилянська академія” / за ред. проф. Хлобистова Є. В. Київ : НУ «КМА», 2023. С. 25–39. 304 с.

Міненко М. А., Міненко Л. М., Марченко А. О., Марченко П. А. Дигіталізація в умовах глобалізації світу і тотального використання цифрових технологій. Ефективна економіка. 2023. № 9. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/2159 (дата звернення: 17.10.2023).

Міненко М. А. Cучасні підходи до побудови ефективної системи адміністративного менеджменту підприємства. Економіка та держава. 2012. № 12. С. 4–7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ecde_2012_12_345 (дата звернення: 30.08.2023).

Міненко М. А. Стійкі конкурентні переваги в умовах глобалізації ринку. Економічний вісник НТУУ «КПІ». № 16. 2019. C. 242–251. URL: https://ev.fmm.kpi.ua/article/ view/182607 (дата звернення: 30.08.2023).

Пропозиції щодо внесення змін до Уточненого переліку заходів з реалізації Стратегічного оборонного бюлетеня України : лист Міністерства оборони України СЕД АСКОД № 1788/у/27-2022 від 02.01.2023. ; Генеральний штаб ЗС України № 300/1/С/37 від 02.01.2023, 14 арк.

Данченко О. Б., Бедрій Д. І., Семко О. В. Огляд інформаційних технологій управління бізнес-процесами в організаціях. Управління розвитком складних систем. 2020. № 44. С. 20–26. URL: https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/ 2803/1/4.pdf (дата звернення: 03.11.2023).

Дяків О. П. Використання інноваційних технології в управлінні персоналом. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2022. Вип. 27. С. 49–57. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/ 48479/1/Дяків.PDF (дата звернення: 03.11.2023).

Грибовська Ю. М., Кононенко Ж. А. Застосування інформаційних систем в управлінні підприємством. Економіка та суспільство. 2023. № 47. URL: https://economyandsociety.in.ua /index.php/journal/article/view/2171/2098 (дата звернення: 17.10.2023).

ТОП-10 програм, які полегшують життя бухгалтеру. URL: https://www.golovbukh.ua/article/9463-top-10-program-yak-polegshuyut-jittya-buhgalteru (дата звернення: 17.10.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-02

Номер

Розділ

Інформаційно-аналітична діяльність у сфері безпеки та оборони