Концептуальний підхід до формування моделі організаційної структури Ситуаційного центру Міністерства оборони України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2023-47-2-31-40

Ключові слова:

кризова ситуація, ситуаційний центр, реагування, концептуальний підхід

Анотація

Початок агресії російської федерації проти України та хід збройного протистояння формує потребу в якісному інформаційно-аналітичному забезпеченні управлінської діяльності. Аналіз останніх наукових публікацій свідчить, що питання системного (комплексного) підходу до формування структурної моделі організаційної структури Ситуаційного центру Міністерства оборони України, як органу інформаційно-аналітичного забезпечення, не розглядалися. Метою статті є формування концептуального підходу до формування моделі організаційної структури Ситуаційного центру Міністерства оборони України для забезпечення реагування на кризові ситуації. Під час опрацювання статті було застосовано методи аналізу, синтезу, аналогії, декомпозиції, структурного синтезу, моделювання, експертні методи. Опрацьований концептуальний підхід дозволив виокремити та опрацювати орієнтовні завдання і функції Ситуаційного центру Міністерства оборони України. Крім того, запропоновано його організаційну структурну модель, враховуючи категорії «загроза», «кризова ситуація», «ризик» та вимоги чинного законодавства держави. Означене дає підстави для уточнення завдань, функцій і структури Ситуаційного центру Міністерства оборони України. Крім того, запропонований підхід може бути використаний для вироблення завдань, формування функцій та побудови організаційних структур ситуаційних центрів складових сил оборони України й інших центральних органів виконавчої влади. В подальшому дослідження будуть спрямовані на удосконалення алгоритмів роботи та взаємодії Ситуаційного центру Міністерства оборони України з ситуаційними центрам центральних органів виконавчої влади держави.

Посилання

Бочарніков В.П., Свєшніков С.В., Тимошенко Р.І., Павленко В.І. Технологія аналізу воєнно-політичної обстановки: монографія. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2019. 384 с.

Щодо удосконалення мережі ситуаційних центрів та цифрової трансформації сфери національної безпеки і оборони: Указ Президента України від 18.06.2021 № 260/2021. URL: https://www.president.gov.ua/ documents/ 2602021-39225 (дата звернення: 02.02.2023).

Воєнні аспекти протидії «гібридній» агресії: досвід України: монографія / колектив авторів; за заг. ред. А. М. Сиротенка. Київ: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2020. 176 с.

Богданович В. Ю. та ін. Методологія комплексного використання військових і невійськових сил та засобів сектору безпеки і оборони для протидії сучасним загрозам воєнній безпеці України: монографія. 2 видання, розш. і доп. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2021. 364 с.

Hudyma O. Situational Center as an element of the state management system in counteracting hybrid threats. Current issues of military specialists training in the Security and Defence Sector under conditions of hybrid threats: monograph / Scientific editors Boguslaw Pacek, Hennadii Pievtsov, Anatolii Syrotenko. Warsaw: Wydawnictwo Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. 2021. P. 58–65. URL: https://instytutbirm.pl/wp-content/uploads/2021/03/ Monografia_mm1.pdf. (Accessed : 02.02.2023).

Саганюк Ф. В. та ін. Сектор безпеки і оборони України: стратегічне керівництво та військове управління: монографія / за ред. д. військ. н., проф. І. С. Руснака. Київ, ЦЗ МО та ГШ ЗС України, 2018. 230 с.

Тимошенко Р. І., Павліковський А. К., Лобко М. М. Модель системи оборони України. Наука і оборона. 2021. № 1. С. 21–30. DOI: 10.33099/2618-1614-2021-14-1-21-30.

Гудима О. П. Міжнародний досвід побудови систем забезпечення національної безпеки. Висновки для України. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2021. № 3(69). С. 16–25. DOI: 10.30748/ zhups.2021.69.02.

Загорка О. М., Поліщук С. В., Коваль В. В., Загорка І. О. Оцінка впливу загострення воєнно-політичної обстановки на виникнення кризової ситуації: методичний аспект. Наука і оборона. 2021. № 2. С. 61–65. DOI: 10.33099/2618-1614-2021-15-2-61-65.

Гудима О. П. Методологічні основи побудови підсистеми антикризового реагування в системі державного управління. Наукові перспективи. 2022. Вип. №2(20). С. 54–67. DOI: 10.52058/2708-7530-2022-2(20)-54-67.

Домарєв В. В. Система ситуаційного управління: Теорія, методологія, рекомендації. Київ: Знання України, 2017. 347 с.

Сальнікова О. Ф., Посмітюх О. І., Петренко М. І. Ситуаційний центр як ефективний механізм стратегічних комунікацій. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 17. С. 62–66. DOI:10.32702/2306_ 6814.2021.17.62.

Гудима О. П. Національний досвід створення ситуаційних центрів в органах державної влади. Публічне адміністрування та національна безпека. 2020. № 8(16). С. 104–111. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-8-6446.

Живило Є. О. Ситуаційний центр Міністерства оборони України – модель завчасного виявлення та аналізу кризових ситуацій сектору безпеки держави. Актуальні проблеми державного управління. 2022. № 1(60). С. 27-41. DOI: https://doi.org/10.26565/1684-8489-2022-1-02.

Про Стратегію воєнної безпеки: Указ Президента України від 25.03.2021 № 121/2021.

Про Стратегію національної безпеки України: Указ Президента України від 14 вересня 2020 р. № 392/2020.

Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік: Указ Президента України від 11.05.2021 № 189/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1892021-38845 (дата звернення: 02.02.2023).

Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік: Указ Президента України від 26 травня 2020 р. № 203/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032020-33861 (дата звернення: 02.02.2023).

Городнов В. П., Фык О. В. Математическое моделирование, оценка эффективности и синтез организационных структур предприятий. Харьков.: изд-во НУА, 2005. 192 с.

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 02.02.2023).

Про запровадження національної системи стійкості: Указ Президента України від 27.09.2021 N 479/2021. URL: https://www.president.gov.ua /documents/4792021-40181 (дата звернення: 02.02.2023).

Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 5.03.1998 № 183/98-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 183/98-%D0%B2%D1%80/conv#Text (дата звернення: 02.02.2023).

Про критичну інфраструктуру: Закон України від 16.11.2021 № 1882-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws /show/1882-20#Text (дата звернення: 02.02.2023).

Куташенко М. В. Сутність ризику і причини його виникнення. Інвестиції: практика та досвід. 2009. Вип. № 6. С. 45–48.

Шарапов О. Д. Ризикологія в економіці та підприємництві: Зб. наук. пр. за матеріалами міжнародної науково-практичної конф. 27–28 березня 2001 року. Київ: Київський національний економічний ун-т; Академія державної податкової служби України, 2001. С. 452.

Фере В. А., Романченко О. В. Методи оцінки фінансового ризику. Фінанси України. 1997. № 2. С. 48–53.

Методичний посібник щодо аспектів управління ризиками, як складової системи внутрішнього контролю у розпорядника бюджетних коштів. Київ : Міністерство фінансів України, 2022. 22 с.

Про затвердження Положення про Міністерство оборони України: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 671. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2014-%D0%BF #Text (дата звернення: 02.02.2023).

Про Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України: Указ Президента України від 30.01.2019 № 23/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/23/2019#Text (дата звернення: 02.02.2023).

Про Стратегічний оборонний бюлетень України: Указ Президента України від 17.09.2021 № 473/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/4732021-40121 (дата звернення: 02.02.2023).

Гудима О. П. Концептуальний підхід до формування змісту типового положення про ситуаційний центр органу сектору безпеки і оборони. Наукові перспективи. 2022. випуск № 4(22). С. 11–23. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-4(22)-11-23.

Академічний тлумачний словник. Словник української мови. URL: https://sum.in.ua/s/zaghroza (дата звернення: 02.02.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-22

Номер

Розділ

Протиборство у кібернетичному просторі