THE MODEL OF A SCIENTIFIC LEADER AND A GRADUATE STUDENT COLLABORATION IN THE PROCESS OF SCIENTIFICALLY PEDAGOGICAL ACCOMPANIMENT BY THE METHOD OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Igor M. Kozubtsov

Abstract


In the article by an author grounded model of collaboration of scientific leader and graduate student in the process of scientifically pedagogical accompaniment in the systems of higher military education. A research result is component part of dissertation research which answers the passport of scientific speciality 13.00.04 is “Theory and method of trade education”. The kernel of method of development is pedagogical technology of scientifically pedagogical accompaniment of graduate students (adjuncts). Unlike known maintenance in technology it is put qualitative to the contents, psychology and pedagogical and motivational approaches. In the offered scientifically pedagogical accompaniment of graduate students certainly strategy of reacting of scientific leader on the result of educational-cognitive activity of graduate student (adjunct). The developing process of graduate student (adjunct) will be realized hereupon, and consequently acquisition professional competence them. The element of scientific novelty is a model of co-operation and strategy reacting which are aimed at providing of professional development of graduate students. As a result of application of pedagogical model a socio-economic effect will grow from introduction of the got results by the improvement of index of studies.

Keywords


model; collaboration; scientific leader; graduate student; adjunct; process; scientifically pedagogical accompaniment; system; higher military education.

References


Kozubtsov I.M. (2014) [Kontseptsiia rozvytku metodolohichnoi kompetentnosti aspiranta viiskovoho vyshchoho navchalnoho zakladu], [Elektronnyi resurs], Visnyk Nats. akad. Derzh. prykordon.sluzhby Ukrainy im. B. Khmelnytskoho, No 1, Rezhym dostupu URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps.pdf.

Ananev B.G. (1980) [Izbrannyie psihologicheskie trudyi: v 2 t], Akad. ped. nauk SSSR, Moscow, Pedagogika, (Trudyi deystvitelnyih chlenov i chlenov-korrespondentov Akad. ped. nauk SSSR) T.1, pod red. A.A. Bodaleva, B.F. Lomova; sost. V.P. Lisenkova, 229 p.

Bednyiy B.I., Mironos A.A. (2008) [Podgotovka nauchnyih kadrov v vyisshey shkole. Sostoyanie i tendentsii razvitiya aspiranturyi: monografiya], Nizhniy Novgorod: Izd-vo NNGU, 219 p.

Disterveg A. [Plohoy uchitel prepodnosit istinu, horoshiy uchit eYo nahodit] [Elektronnyiy resurs], Sidorov S.V. Sayt pedagogaissledovatelya, Rezhim dostupu URL: http://sisv.com/board/9-1-0-12.

Kozubtsov I.N., Tarshilova L.S., Kozubtsova L.M. (2015) [Teoriya i praktika razvitiya innovatsionnyih sposobnostey u nauchno-pedagogicheskih rabotnikov: monografiya], Uralsk: RGKP “ZapadnoKazahstanskiy agrarno-tehnicheskiy universitet im. Zhangir hana”, 192 p., ISBN 978-601-7543-30-3.

Mayer R.V. (2013) [Kiberneticheskaya pedagogika: Imitatsionnoe modelirovanie protsessa obucheniya], Glazov: GGPI, 138 p.

Kozubtsov I.N., Marakhovsjkyj L.F. (2014) [Pidghotovka aspirantiv: metodychni rekomendaciji shhodo samostijnoji pidghotovky aspirantiv za specialjnistju 05.13.05 – “Komp'juterni systemy ta komponenty”], Kyiv, DETUT, 165 s.

Markov M. (1978), Teoriya sotsialnogo upravleniya, Moscow, ID “Vilyams”, 188 p.

Podlasyiy I.P. (1999) Pedagogika, Moscow, Vlados, (Uchebnoe posobie dlya vuzov) 568 p.

Ryabkova N.G. (2012) [Nauchno-pedagogicheskoe soprovozhdenie issledovatelskoy deyatelnosti aspirantov v usloviyah postoyanno deystvuyuschego metodologicheskogo seminara], Elektronnyiy zhurnal “Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta”, seriya Pedagogika, No 4, pp. 106–111.

Solodova E.A. (2012) [Novyie modeli v sisteme obrazovaniya: Sinergeticheskiy podhod. Uchebnoe posobie], Predisl. G.G. Malinetskogo, Moscow, Knizhnyiy dom “LIBROKOM”, 344 p. (Sinergetika: ot proshlogo k buduschemu. №56; Buduschaya Rossiya), ISBN 978-5-397- 02470-9.

Kozubtsov I.N., Tarshilova L.S. (2014) [Organizatsiya nauchnoy rabotyi molodogo uchenogo: uchebno-metodicheskoe posobie], Uralsk: RGKP “ZapadnoKazahstanskiy agrarno-tehnicheskiy universitet im. Zhangir hana”, 103 p.

Yaghupov V.V. (2000) [Kontrol yak metod navchannya], Zb. nauk. pr. VIyskovogo gumanItarnogo Institutu NAOU, No 3(16), pp.68–74.

Jaghupov V.V. (2000) [Metody navchannja vijsjkovosluzhbovciv] Zb. nauk. pr. Vijsjkovogho ghumanitarnogho instytutu NAOU, No 4(17), pp. 80–85.

Jaghupov V.V. (2001) [Metodologhichni osnovy vprovadzhennja informacijnykh tekhnologhij navchannja u navchaljnyj proces], Informatyka ta komp'juterno orijentovani tekhnologhiji navchannja: Zb. nauk. pr. vseukr. nauk.-prakt. konf., Kyiv, Pedaghoghichna dumka, pp. 120–122.

Jaghupov V.V. (2002) [Modeljuvannja vijsjkovo-navchaljnogho procesu], Psykhologho-pedaghoghichni osnovy ghumanizaciji navchaljnovykhovnogho procesu v shkoli i vuzi: Materialy mizhnar. nauk.- prakt. Konf., Rivne: Volynsjke obereghy, Vyp. 3, pp.155–158.

Jaghupov V.V. (2000) [Naochni metody navchannja vijsjkovosluzhbovciv], Teoretychni pytannja osvity ta vykhovannja: Zb. nauk. pr., Za zagh. red. akademika APN Ukrajiny Jevtukha M.B., ukladach O.V. Mykhajlychenko, Kyiv, VC KDLU, Vyp. 9, pp.94–98.

Yakunin V.A. (2000) Pedagogicheskaya psihologiya: Ucheb. posobie - 2-e izd. SPb.: Izd-vo V.A. Mihaylova, 349 p.

Kozubtsov I.N. (2014) [Obgruntuvannja dostovirnosti teoriji rozvytku metodologhichnoji kompetentnosti u aspirantiv na osnovi problemno-dijaljnisnogho pidkhodu], Zbirnyk naukovykh pracj „Vijsjkova osvita” Nacionaljnogho universytetu oborony Ukrajiny No 2 (30), pp. 159–168.

Kozubtsov I.N. (2015) [Rol metodiki professionalnogo razvitiya aspirantov v ih uchebno-poznavatelnoy deyatelnosti pri prinyatii reshenii], Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya, posvyaschennaya 20-letiyu Konstitutsii Respubliki Kazahstan i Assamblei naroda Kazahstana “Nauka i obrazovanie XXI veka: opyit i perspektivyi” (22-23 sentyabrya 2015 goda), Zapadno-Kazahstanskiy agrarnotehnicheskiy universitet im. Zhangir hana. [Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupu URL: http://www.wkau.kz/index.php/kz/vospitatelnaya-isotsialnaya-rabota/videoteka/item/83-konferenzia-zkatu- 2015100415.

Polozhennja pro pidghotovku naukovopedaghoghichnykh i naukovykh kadriv. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 1 bereznja (1999), p. 309. [Elektronnyj resurs], Verkhovna Rada Ukrajiny, Rezhym dostupu URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/309-99-p.

Pro zatverdzhennja Instrukciji pro orghanizaciju pidghotovky naukovo-pedaghoghichnykh i naukovykh kadriv u Zbrojnykh Sylakh Ukrajiny. Nakaz Ministra oborony Ukrajiny, Ministra osvity i nauky Ukrajiny #194/265 vid 30.06.2000. [Elektronnyj resurs], Verkhovna Rada Ukrajiny, Rezhym dostupu URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0433-00.

Kozubtsov I.N. (2012) [Nacionaljni osoblyvosti ta perspektyvni pryncypy udoskonalennja system pidghotovky i atestaciji vchenykh v konteksti Bolonsjkogho procesu], Visnyk Ghlukhivsjkogho nacionaljnogho pedaghoghichnogho universytetu imeni Oleksandra Dovzhenka: zb. nauk. Pracj, Vyp. 20., pp. 50–54.

Kozubtsov I.N. (2014) [Algoritm nauchno-pedagogicheskoy tehnologii soprovozhdeniya razvitiya metodologicheskoy kompetentnosti u aspirantov v usloviyah uchebno-vospitatelnogo protsessa vyisshego voennogo obrazovaniya], Problemyi sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. Ser.: Pedagogika i psihologiya, Sb. Statey, Vyip. 45, Ch.5, pp. 147–155, ISSN 2311-1305.


GOST Style Citations


Козубцов І. М. Концепція розвитку методологічної компетентності аспіранта військового вищого навчального закладу / І. М.Козубцов [Електронний ресурс] // Вісник Нац. акад.Держ. прикордон. служби. України ім. Б. Хмельницько го, 2014. – №1. – Режим доступу URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/Vnadps_2014_1_6.pdf.

Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: в 2 т. / Акад. пед. наук СССР. – М.: Педагогика, 1980. – (Труды действительных членов и членов-корреспондентов Акад. пед. наук СССР) Т.1 / под ред. А. А. Бодалева, Б.Ф. Ломова; сост. В. П. Лисенкова. – 1980. – 229 с.

Подготовка научных кадров в высшей школе. Состояние и тенденции развития аспирантуры: Монография. [Б. И. Бедный, А. А. Миронос]. – Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2008. – 219 с.

Плохой учитель преподносит истину, хороший учит еѐ находить / А. Дистервег [Электронный ресурс] // Сидоров С. В. Сайт педагога-исследователя. – Режим доступу URL: http://sisv.com/board/9-1-0-12.

Козубцов И. Н. Теория и практика развития инновационных способностей у научно- педагогических работников: монография / И. Н. Козубцов, Л. С. Таршилова, Л. М. Козубцова. – Уральск: РГКП “Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана”, 2015. – 192 с. – ISBN 978-601-7543-30-3.

Майер Р. В.Кибернетическая педагогика: Имитационное моделирование процесса обучения. – Глазов: ГГПИ, 2013. – 138 c.

Козубцов І. М. Підготовка аспірантів: методичні рекомендації щодо самостійної підготовки аспірантів за спеціальністю 05.13.05 – “Комп’ютерні системи та компоненти” / І. М. Козубцов Л. Ф. Мараховський. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 165 с.

Марков М. Теория социального управления / М. Марков. – М.: ИД “Вильямс”, 1978. – 188 с.

Подласый И. П. Педагогика / И. П. Подласый. – М.: Владос, 1999. – 568 с. (Учебное пособие для вузов).

Рябкова Н. Г. Научно-педагогическое сопровождение исследовательской деятельности аспирантов в условиях постоянно действующего методологического семинара / Н. Г. Рябкова // Электронный журнал“Вестник Московского государственного областного университета”, серия Педагогика, 2012. – №4. – С. 106.–111.

Солодова Е. А. Новые модели в системе образования: Синергетический подход. Учебное пособие / Е. А. Солодова // Предисл. Г. Г. Малинецкого. – М.: Книжный дом “ЛИБРОКОМ”, 2012. – 344 с. (Синергетика: от прошлого к будущему. №56; Будущая Россия). – ISBN 978-5-397-02470-9.

КозубцовИ. Н. Организация научной работы молодого ученого: учебно-методическое пособие / И. Н. Козубцов, Л. С. Таршилова. – Уральск: РГКП “Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана”, 2014. – 103 с.

Ягупов В. В. Контроль як метод навчання / В. В. Ягупов // Зб. наук. пр. Військового гуманітарного інституту НАОУ, 2000. – №3(16). – С.68–74.

Ягупов В. В. Методи навчання військовослужбовців / В. В. Ягупов // Зб. наук. пр. Військового гуманітарного інституту НАОУ, 2000. – №4(17). – С.80–85.

Ягупов В. В. Методологічні основи впровадження інформаційних технологій навчання у навчальний процес / В. В. Ягупов // Інформатика та комп’ютерно орієнтовані технології навчання: Зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. конф. – К.: Педагогічна думка, 2001. –С. 120–122.

ЯгуповВ.В. Моделювання військово-навчального процесу / В. В. Ягупов // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально- виховного процесу в школі і вузі: Матеріали міжнар. наук.- практ. конф. – Рівне: Волинське обереги, 2002. – Вип. 3.– С.155–158.

Ягупов В. В. Наочні методи навчання військовослужбовців / В. В. Ягупов // Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. / За заг. ред. академіка АПН України Євтуха М.Б., укладач О. В. Михайличенко. – К.: ВЦ КДЛУ, 2000. – Вип. 9. – С.94–98.

Якунин В. А. Педагогическая психология: Учеб. пособие - 2-е изд. –СПб.: Изд-во В. А. Михайлова, 2000. – 349 с.

Козубцов І. М. Обґрунтування достовірності теорії розвитку методологічної компетентності у аспірантів на основі проблемно- діяльнісного підходу / І. М. Козубцов // Збірник наукових праць „Військова освіта” Національного університету оборони України. – 2014. – №2 (30). – С.159–168.

Козубцов И. Н. Роль методики профессионального развития аспирантов в их учебно-познавательной деятельности при принятии решении / И. Н. Козубцов // Международная научно-практическая конференция, посвященная 20-летию Конституции Республики Казахстан и Ассамблеи народа Казахстана “Наука и образование XXI века: опыт и перспективы” (22-23 сентября 2015 года). – Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, 2015 [Електронний ресурс] – Режим доступу URL: http://www.wkau.kz/index.php/kz/vospitatelnayai-sotsialnaya-rabota/videoteka/item/83-konferenzia-zkatu- 2015100415.

Положення про підготовку науково- педагогічних і наукових кадрів. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. – №309. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/309-99-п.

Про затвердження Інструкції про організацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у Збройних Силах України. Наказ Міністра оборони України / Міністра освіти і науки України №194/265 від 30.06.2000. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0433-00.

КозубцовІ. М. Національні особливості та перспективні принципи удосконалення систем підготовки і атестації вчених в контексті Болонського процесу / І. М. Козубцов // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: зб. наук. праць. 2012. – Вип. 20. – С.50–54.

Козубцов И. Н. Алгоритм научно-педагогической технологии сопровождения развития методологической компетентности у аспирантов в условиях учебно-воспитательного процесса высшего военного образования / И.Н. Козубцов // Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – Сб. статей. 2014. – Вып. 45. – Ч.5. – С. 147– 155. – ISSN 2311-1305.

ISSN 2410-7336 (Online)

ISSN 2311-7249 (Print)