МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ АСПІРАНТІВ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ: АНАЛІТИКО-ПОРІВНЯЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ФЕНОМЕНУ

Автор(и)

  • Igor M. Kozubtsov Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій, Ukraine
  • Lesia M. Kozubtsova Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2015-0-1(22)-150-156

Ключові слова:

методологія, наукова діяльність, освітня діяльність, трудова діяльність, методологічна компетентність аспірантів, феномен

Анотація

У статті автори аналітично порівняли методології наукової, навчальної та професійної діяльності у системі вищої військової освіти. Відмінності від загальнонаукової методології утворюють характерні ознаки феномену організації діяльності у Збройних Силах України. Ключовою ознакою феномену є чіткий механізм суспільних відносини, пов'язаний з віднесенням інформації до державної таємниці, засекречування, розсекречування її матеріальних носіїв в процесі організації професійної діяльності. Ці заходи націлені на охорону державної таємниці з метою захисту національної безпеки України. Результат може служити основою обґрунтування методологічної компетентності аспірантів системи вищої військової освіти. Систематизований матеріал може бути корисним магістрам та аспірантам (ад’юнктам).

Біографія автора

Igor M. Kozubtsov, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій

канд. техн. наук, с.н.с.

Посилання

Kozubtsov I. M. (2014), The concept of development a methodological competence postgraduate student of the military university. [Kontseptsiia rozvytku metodolohichnoi kompetentnosti aspiranta viiskovoho vyshchoho navchalnoho zakladu], І. М. Kozubtsov [Elektronnyi resurs], Visnyk Nats. akad. Derzh. prykordon. sluzhby Ukrainy im. B. Khmelnytskoho, Vol. 1, Available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2014_1_6.pdf.

Kozubtsov I. M. (2014), Theory and practice of the methodological competence of postgraduate students: analysis of of scientific and pedagogical literature. [Teoriia ta praktyka rozvytku metodolohichnoi kompetentnosti u aspirantiv: analiz naukovo–pedahohichnoi literatury], Zb. nauk prats Umanskoho derzh. pedahohichnoho un–tu im. P.Tychyny, Ch.3, pp. 154–161.

Zakon Ukrainy Pro derzhavnu taiemnytsiu. Zakon vid 21.01.1994 №3855-XII / [Elektronnyi resurs], Verkhovna Rada Ukrainy, Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3855-12.

Zvid vidomostei, shcho stanovliat derzhavnu taiemnytsiu Nakaz SBU 12.08.2005 №440 [Elektronnyi resurs], Verkhovna Rada Ukrainy, Available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show /z0902-05.

Husak Yu., Klishchevskyi M. (2013), Formation of the military and scientific researches in the independent Ukraine: 1991–2013 years. [Stanovlennia systemy voienno–naukovykh doslidzhen u nezalezhnii Ukraini: 1991–2013 roky], Nauka i oborona, Vol. 3., pp. 33–41.

Novikov A. M., Novikov D. A. (2007), Methodology. [Metodologiya], Moscow, SINTEZ, 668 p.

Novikov A. M., Novikov D. A. (2010), The methodology of scientific research. [Metodologiya nauchnogo issledovaniya], Moscow, Librokom, 280 p.

Novikov A. M., Novikov D. A. (2013), Methodology: The Dictionary of the basic concepts. [Metodologiya: slovar sistemyi osnovnih ponyatiy], Moscow, Librokom, 208 p.

Rusnak I. S. (2006), The initial base for creation military science in the Armed Forces of Ukraine (1991-1996). [Vykhidna baza dlia stvorennia voiennoi nauky u Zbroinykh Sylakh Ukrainy (1991–1996 rr.)], Zbroini Syly nezalezhnoi Ukrainy. Pershi 10 rokiv (1991–2001) za red. V. V. Bryntseva, Kyiv, NAOU, 379 p.

Ryabenkiy Yu. N. (2012), The competence approach in training teachers of the higher military school. [Kompetentnostnyiy podhod v podgotovke prepodavateley vyisshey voennoy shkolyi], Available at: http://window.edu.ru/resource/086/78086/files/kompet-approach-paper.pdf.

Svyda I. Yu. (2010), The development of military science has to be one the most important priorities of military construction. [Rozvytok voiennoi nauky maie zalyshatysia odnym z naivazhlyvishykh priorytetiv viiskovoho budivnytstva], Viisko Ukrainy, Vol. 3(117), p. 7.

Khyzhniak V. V., Kokhno V. D. (2009), Military Science in Ukraine: achievements and prospects. [Voienna nauka v Ukraini: zdobutky ta perspektyvy], Nauka i oborona, Vol.1. pp. 8–11.

Yahupov V. V. (1998), Psycho–pedagogical research: a Training manual. [Psykholoho–pedahohichne doslidzhennia: Navchalnyi posibnyk], Kyiv, KVIUZ, 108 p.

Yahupov V. V. (2001), Personal qualities of the officer as determinants of effective teaching. [Osobystisni yakosti ofitsera yak determinanty yoho efektyvnoi pedahohichnoi diialnosti], Upravlinnia yakistiu profesiinoi osvity: Materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. Donetsk: TOV “Lebid”, pp. 94–98.

Kozubtsov I. M. (2012), Foreign experience of integration of military and civilian education in the context of the Bologna process. [Zarubizhnyi dosvid intehratsii viiskovoi ta tsyvilnoi osvity v konteksti Bolonskoho protsesu], Humanizatsiia navchalno–vykhovnoho protsesu: zb. nauk.prats, Spetsvyp. Vol. 6. pp. 101–109.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-04-30

Номер

Розділ

Інтерактивні моделі розвитку науково-освітнього простору у сфері безпеки та оборони