Модель системи військової освіти на основі ланцюга Маркова

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2311-7249/2023-47-2-125-132

Ключові слова:

модель, спроможності, система військової освіти, ланцюг Маркова

Анотація

Підготовка військових кадрів сил оборони з використанням уроків здобутих під час відсічі збройній агресії російської федерації, методики підготовки, принципів і стандартів НАТО є одним із завдань розвитку військової освіти. Розвиток системи військової освіти передбачає системні зміни та управління змінами. Прогнозування можливих ефектів, отриманих внаслідок впровадження змін, вимагає побудови моделі системи військової освіти. Метою статті є розроблення моделі системи військової освіти для прогнозування ефектів, отриманих внаслідок впровадження змін у процесах її розвитку. У статті застосовано метод оцінювання спільних спроможностей системи військової освіти. Процес формування спроможностей системи військової освіти подано абстрактною моделлю, що відображає сукупність елементів системи та складників її спроможностей. Складові системи військової освіти розподілені за трьома рівнями ієрархії: державний, відомчий та інституційний. Автор пропонує стратегічну мету та окремі цілі розвитку системи військової освіти здійснити за таксономічною моделлю «дерева цілей». Також, за підходами прийнятими у теорії ймовірності та рівномірної шкали оцінювання ймовірності настання випадкової події, запропоновано «модель ABCD» для опису критеріїв визначення рівня відповідності складових спроможностей системи військової освіти. Для оцінювання стану елементів спроможності системи використано ланцюг Маркова з дискретним станом та дискретним часом. Описано матрицю вектору переходу елементу спроможності на кожному кроці зміни з урахуванням імовірностей переходу елементу спроможностей з одного стану в інший через впровадження певної зміни. Модель дає змогу прогнозувати отримані ефекти внаслідок запроваджених змін та стан елемента спроможності у процесах розвитку системи військової освіти.

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25.03.2021 “Про Стратегію воєнної безпеки України”: Указ Президента України від 25.03.2021 № 121/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#n2 (дата звернення: 05.06.2023).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20.08.2021 “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”: Указ Президента України від 17.09.2021 № 473/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473/2021#n2 (дата звернення: 05.06.2023).

Про трансформацію системи військової освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.1997 № 1410. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1410-97-%D0%BF#Text (дата звернення: 05.06.2023).

Сальнікова О. Ф., Артамощенко В. С. Теоретичні аспекти державного управління системою військової освіти. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 12. С. 67–71. URL: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.12.67.

Зельницький А. М., Заболотний О. А., Васильєв О. М., Шабатіна Н. О. Теоретико-методологічні засади управління змінами в системі військової освіти: монографія. Київ : НУОУ, 2022. 312 с.

Математичні основи кадрового менеджменту у військовій сфері: монографія. / Ю. А. Гусак, А. М. Сиротенко, П. І. Шуляк, О. В. Бобрун , В. М. Пасічник під заг. ред. д. військ. н. І. С. Романченка. Київ: ЦНДІ ЗС України, 2019. 250 с.

Професійна військова освіта в Україні у сучасному безпековому середовищі: монографія. / І. Руснак, В. Мірненко, В. Оліферук та ін.; за заг. ред. д. філос. наук Д. Вітера та д. військ. н. В. Телелима. Київ: НУОУ, 2021. 277 с.

Нещадим М.І. Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика: монографія. Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2003. 852 с.

Полторак С. Т. Уніфікація механізмів державного управління реформуванням Збройних сил України в умовах трансформаційного суспільства: дис. доктора наук з державного управління: 25.00.02. Харків : НУ ЦЗУ, 2018. 450 с.

Устименко О. В. Механізми державного управління системою військової освіти України: автореф. дис. кандидата наук з державного управління: 25.00.02. Київ : НА ДУ при ПУ, 2012. 23 с.

Оліферук В., Вітер Д. Шабатіна Н. Моделювання процесу розвитку військової освіти в Україні: принципи та підходи до стандартизації. Військова освіта: Збірник наукових праць НУОУ. 2020. № 2 (42). С. 215–221. URL: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-2/215-221.

Мітягін О., Вітер Д., Карпенко В. Формування моделі професійної військової освіти в Україні з урахуванням процедур оперативного планування НАТО. Військова освіта: Збірник наукових праць НУОУ. 2021. № 1 (43). С. 64–78. URL: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-43/64-78.

Олех Т. М., Гогунський В. Д., Барчанова Ю. C., Дмитренко К. М. Дослідження поглинаючих станів системи за допомогою марківських ланцюгів та фундаментальної матриці. Вісник НТУ «ХПІ». 2016. № 2 (1174). С. 17–21. URL: https://doi.org/10.20998/2413-3000.2016.1174.4.

Колесніков О. Є. Управління проектами у сфері освіти з використанням марковської моделі оцінки діяльності. Управління розвитком складних систем. 2017. № 29. С. 160–167. URL: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-29/23.pdf (дата звернення: 05.06.2023).

Оборонна реформа: системний підхід до оборонного менеджменту: монографія. / А. Павліковський, В. Фролов, Ф. Саганюк та ін.; за заг. ред. д. військ. н. А. Сиротенка. Київ: НУОУ, 2020. 274 с. URL: https://nuou.org.ua/assets/documents/mono-obo-ref-2020.pdf (дата звернення: 05.06.2023).

Шершньова З. Є. Стратегічне управління: підручник. Київ: КНЕУ, 2004. 699 с.

Bertalanffy L. von, Braziller G. General systems theory. Foundations, Development, Applications. Inc. New York. 1969. 289 p. URL: https://monoskop.org/images/7/77/Von_Bertalanffy_ Ludwig_General_System_ Theory_1968.pdf (дата звернення: 05.06.2023).

Коваль М. В., Пунда Ю. В., Артамощенко В. С. Методологічні аспекти формування стратегії розвитку вищого військового навчального закладу. Наука і оборона. 2022. № 3/4. С. 37–46. URL: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2022-20-3-4-37-46.

Iмовiрнiсть, процеси, статистика: навчальний посібник / О. I. Клесов, Є. О. Лєбєдєв, М. I. Портенко. Київ: Видавничо-полiграфiчний центр «Київський університет», 2008. 494 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-22

Номер

Розділ

Інтерактивні моделі розвитку науково-освітнього простору у сфері безпеки та оборони