DOI: https://doi.org/10.33099/2311-7249/2020-39-3-133-144

RECOMMENDATIONS FOR DEFINING THE TASKS OF THE COMPONENTS OF THE INTEGRATED POTENTIAL IN THE LOCAL SPECIAL OPERATION OF ASYMMETRIC COUNTERACTION

Oleksandr Dublayn, Valeriі Dobrogursky

Abstract


In unstable conditions of the security environment, any state must respond flexibly to the full range of threats. At the same time, a state that is threatened with the use of military force in combination with strong informational and psychological influence, measures of political and economic pressure may not always have the resources to adequately symmetrically counteraction. This necessitates the organization of asymmetric counteraction, the main form of achieving the goal of which is a “special operation” with appropriate “local special operations”. Given the lack of security and defense sector as a single functional association special operation of asymmetric counteraction is the substantiation of tasks to the subjects that form the integrated potential for its conduction. The purpose of the article is to develop recommendations for defining the tasks of the components of integrated capacity in the local special operation. Operations are specific in purpose and objectives, and therefore limited in time and composition of forces as a form of asymmetric counteraction to the threat of both military and hybrid nature. Their content is the simultaneous or sequential impact on the vulnerable (“pain”) points of the enemy, which significantly reduces the ability of the enemy to continue the aggressive impact. The synergistic effect of asymmetric measures in operations should be provided by their implementation in various areas, which increases the requirements for justification of tasks to the entities involved. The definition of tasks is based on the decomposition of the purpose of the operation using one of the methods of building a system of goals – building a “tree” of objectives. The main system requirements for the list of goals of the lowest level are their completeness, not redundancy and measurability. The content of the goals determines the list of tasks and activities by which they are achieved. The article provides recommendations on the sequence of tasks for counteractions on the basis of a cognitive approach based on the theory and methods of expert systems, expert-significant intermediate scenarios, analysis of hierarchies, etc. Provided recommendations for the development of appropriate formalized documents.

Keywords


asymmetric counteraction; military security; vulnerable (“pain”) points; counteraction measures; tasks to integrated potential; local special operation

References


Boghdanovych V. Ju. Syrotenko A. M., Dubljan O. V. (2020) Koncepcija asymetrychnoji protydiji vorozhij derzhavi dlja nejtralizaciji jiji vplyvu na vyznachaljni sfery nacionaljnoji bezpeky Ukrajiny. [The concept of asymmetric counteraction to the enemy state to neutralize its influence on the defining spheres of national security of Ukraine] Nauka i tekhnika Povitrjanykh Syl Zbrojnykh Syl Ukrajiny. 2020. № 3(40). S. 7-11. URL: http://www.hups. mil.gov.ua/periodic-app/journal /nitps.

2. Decree of the President of Ukraine (2020), “Pro rishennja Rady natsionaljnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 14 september 2020 roku “Pro Stratehiju nacionaljnoi bezpeky Ukrajiny” No. 287/2020” [On the Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated May 6, 2015 “On the Strategy of National Security of Ukraine” No. 392/2020”], Kyiv, 18 p.

3. Decree of the President of Ukraine (2016), “Pro rishennja Rady natsionaljnoji bezpeky i oborony Ukrainy vid 4 bereznja 2016 roku “Pro Kontseptsiju rozvytku sektoru bezpeky i oborony Ukrainy” No. 92/2016” [On the Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated March 4, 2016 “On the Concept of Development of the Security and Defense Sector of Ukraine” No. 92/2016], Kyiv, 17 p.

4. Decree of the President of Ukraine (2015), “Pro rishennja Rady natsionaljnoji bezpeky i oborony Ukrainy vid 2 veresnja 2015 roku “Pro novu redaktsiiu Voiennoi doktryny Ukrainy” No. 555/2015” [On the Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated September 2 “On the new edition of the Military Doctrine of Ukraine” No. 555 /2015], Kyiv, 27 p.

5. Law ofUkraine (2018), “Pro natsionaljnu bezpeku Ukrainy No. 2469–VIII vid 21 chervnya” [On National Security ofUkraine No. 2469-VІІІ dated June 21], Kyiv, 31p.

6. Bohdanovych, V.Yu., Romanchenko, I.S., Svyda, I.Yu. and Syrotenko, A.M. (2019), “Metodolohiia kompleksnoho vykorystannia viiskovykh i neviyskovykh syl i zasobiv sektora bezpeky i oborony dlia protydii suchasnym zahrozam voiennii bezpetsi Ukrainy: monohrafiia” [Methodology of integrated use of military and non-military forces and means of the security and defense sector for countering contemporary threats to Ukraine's military security], National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv, 268 p.

7. Bohdanovych, V.Yu., Svyda, I.Yu. and Skulysh, Ye.D. (2012), “Teoretyko-metodolohichni osnovy zabezpechennya natsionalnoi bezpeky Ukrainy: monographiia Т. 4. Voyenna bezpeka derzhavy i shlyakhy yiyi zabezpechennya” [Theoretical and methodological foundations of national security ofUkraine: Monograph. Vol. 4.Ukraine's military security and ways of its provision], Naukove vydannay viddil NA SB Ukrainy, Кyiv, 464 p.

8. Boghdanovych V. Ju. Svyda I. Ju., Syrotenko A. M. (2017) Metodyka proektuvannja neobkhidnykh spromozhnostej skladovykh integhrovanogho potencialu protydiji zaghrozam na vykonavchomu rivni. [Methodology for projection the necessary capabilities of the components of the integrated threat response capability at the executive level] Zbirnyk naukovykh pracj CNDI ZS Ukrajiny. №3(81). 2017. S. 48-56.

9. Zaghorka O. M. Korecjkyj A. A., Zaghorka I. O. (2016) Odyn z pidkhodiv do vyznachennja shljakhiv zabezpechennja vojennoji bezpeky Ukrajiny . [One of the approaches to determining ways to ensure Ukraine's military security]. Zbirnyk naukovykh pracj CVSD NUOU. 2016. № 1(56). S. 6-13.

10. Dubljan O. V. Boghdanovych V. Ju., Peredrij O. V., Pryma A. M., Moskalenko I. V. (2020) Metod ocinjuvannja rezuljtatyvnosti asymetrychnoji protydiji v interesakh zabezpechennja dostatnjogho rivnja vojennoji bezpeky derzhavy. [The method of evaluating the effectiveness of asymmetric counteraction in the interests of ensuring a sufficient level of military security of the state]. Nauka i tekhnika Povitrjanykh Syl Zbrojnykh Syl Ukrajiny. 2020. № 1(38). S. 7-11. URL: https://doi.org/10.30748/ nitps.2020.38.01.

11. Boghdanovych V. Ju. Syrotenko A. M., Dubljan O. V. (2020) Metod formuvannja ghrupy sub'jektiv syl oborony dlja realizaciji zamyslu operaciji asymetrychnoji protydiji vyjavlenij (proghnozovanij) zaghrozi. [The method of forming a group of subjects of the defense forces to implement the idea of the operation of asymmetric counteraction to the identified (predicted) threat]. Nauka i tekhnika Povitrjanykh Syl Zbrojnykh Syl Ukrajiny. 2020. № 1(38). S. 7-11. URL: http://www.hups. mil.gov.ua/periodic-app/journal/nitps.

12. Boghdanovych V. Ju. Syrotenko A.M., Dubljan O.V., Peredrij O.V. Pryncypy (2020) Сili, formy j sposoby orghanizaciji ta vedennja asymetrychnykh dij, sprjamovanykh na znyzhennja vplyvu okremykh zaghroz na vyznachaljni sfery zhyttjedijaljnosti derzhavy. [Principles, goals, forms and methods of organization and conduct of asymmetric actions aimed at reducing the impact of individual threats on the defining spheres of life of the state]. Nauka i tekhnika Povitrjanykh Syl Zbrojnykh Syl Ukrajiny. 2020. № 2(39). S. 8-14. URL: https://doi. org/10.30748/ nitps. 2020.39.01.

13. Syrotenko A. M. Boghdanovych V. Ju., Svyda I. Ju. (2017) Koghnityvnyj pidkhid do vyznachennja zavdanj skladovym integhrovanogho potencialu deeskalaciji zaghroz vojennogho kharakteru v systemi zabezpechennja vojennoji bezpeky. [Cognitive approach to defining the tasks of the components of the integrated potential for de-escalation of military threats in the system of military security]. Nauka i tekhnika Povitrjanykh Syl Zbrojnykh Syl Ukrajiny. 2017. №4 (29). S.5-10. URL: https://doi.org/ 10.30748/ nitps.2017.29.01.

14. Vojenni aspekty protydiji “ghibrydnij” aghresiji: dosvid Ukrajiny : monoghrafija (2020) [Military aspects of counteracting “hybrid” aggression: the experience of Ukraine] / kolektyv avtoriv; za zagh. red. A. M. Syrotenka. Kyjiv : NUOU im. Ivana Chernjakhovsjkogho, 2020. 176 s.

15. Danik Ju. Gh. Permjakov O. Ju. (2018) Suchasni informacijni tekhnologhiji v zabezpechenni nacionaljnoji bezpeky i oborony: realiji ta tendenciji rozvytku. [Modern information technologies in ensuring national security and defense: realities and development trends]. Suchasni informacijni tekhnologhiji u sferi bezpeky ta oborony. 2018. № 1(31). S. 159-176.

16. Dubljan O. V. (2020) Rekomendaciji shhodo avtomatyzaciji ta informacijno-analitychnogho zabezpechennja upravlinnja integhrovanym potencialom asymetrychnoji protydiji aghresyvnym dijam biljsh syljnogho u vojennomu vidnoshenni protyvnyka. [Recommendations for automation and information-analytical support for managing the integrated potential of asymmetric counteraction to aggressive actions of a militarily stronger enemy]. Trudy universytetu. 2020. №5(161). S. 5-19.

17. Slovnyk inshomovnykh sliv: 23000 sliv ta terminologhichnykh spoluchenj (2000) / uklad. L. O. Pustovit ta in. Kyjiv : Dovira, 2000. 1080 s. (b-ka derzh. sluzhbovcja. Derzh. mova i dilovodstvo).

18. Slovnyk osnovnykh terminiv ta skorochenj, jaki vykorystovujutjsja v NATO. (2004) Kyjiv : “MP Lesja”, 2004. 568 s.

19. Doktryna orghanizaciji ob'jednanoji pidghotovky syl oborony derzhavy. Vijsjkova kerivna publikacija vijsjkovym orghanizacijnym strukturam. (2020) [The doctrine of the organization of joint training of state defense forces. Military guidance publication for military organizational structures] (VKP 7-00(01).01. Kyjiv : GhSh ZS Ukrajiny. 2020. 36 s.

20. Bondarchuk S. V., Ghalaghan V. I., Polishko S. V. (2019) Propozyciji shhodo udoskonalennja procesu vprovadzhennja informacijnykh system inozemnogho vyrobnyctva v dijaljnistj Zbrojnykh Syl Ukrajiny. [Proposals for improving the process of introduction of information systems of foreign production in the activities of the Armed Forces of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh pracj CVSD. 2019. № 2(66). S. 62–69.

21. Bondarchuk S. V., Ghalaghan V. I., Polishko S. V. (2019) Formuvannja vymogh do informacijno-analitychnogho avtomatyzovanogho robochogho miscja kerivnogho skladu za naprjamkom upravlinnja nerukhomym vijsjkovym majnom Zbrojnykh Syl Ukrajiny. Formation of requirements to the information-analytical automated workplace of the leading staff in the direction of management of real estate of military property of the Armed Forces of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh pracj CVSD. 2019. № 1(65). S. 59-64.

22. Ghalaghan V. I., Bondarchuk S. V., Polishko S. V., Fataljchuk A. V. (2020) Propozyciji shhodo formuvannja vymogh pid chas rozroblennja (vdoskonalennja) informacijnykh system vijsjkovogho pryznachennja Zbrojnykh Syl Ukrajiny. [Proposals for the formation of requirements for the development (improvement) of military information systems of the Armed Forces of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh pracj CVSD. 2020. № 1(68). S. 74-80.

23. Semenchenko A. I. (2007) Mekhanizm strateghichnogho upravlinnja zabezpechennjam nacionaljnoji bezpeky u kryzovykh ta nadzvychajnykh sytuacijakh. [Mechanism of strategic management of national security in crisis and emergency situations]. Problemy nacionaljnoji bezpeky j oborony. Strateghichni priorytety. 2007. №1 (2). S.105-116.

24. Shysholin P. A. Kukin I. V. (2014) Pro zastosuvannja okremykh metodiv derzhavnogho upravlinnja u sferi integhrovanogho upravlinnja kordonamy. [On the application of certain methods of public administration in the field of integrated border management]. Nauka i oborona. 2014. № 2. S. 12-15.

25. Kobko Je. V. (2018) Monitoryngh zaghroz nacionaljnij bezpeci derzhavy: zarubizhnyj dosvid ta ukrajinsjki realiji publichno-pravovogho zabezpechennja. [Monitoring threats to the national security of the state: foreign experience and Ukrainian realities of public law support]. Naukovyj visnyk Nacionaljnoji akademiji vnutrishnikh sprav. 2018. №1(106). S. 122-133.


GOST Style Citations


1. Богданович В. Ю. Сиротенко А. М., ДублянО. В. Концепція асиметричної протидії ворожій державі для нейтралізації її впливу на визначальні сфери національної безпеки України. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2020. № 3(40). С. 7-11. URL: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/journal/nitps.

2. Указ Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року “Про Стратегію національної безпеки України” № 392/2020. – К., 2020. – 18 с.   

3. Указ Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року “Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України” № 92/2016 – К., 2016. – 17 с.

4. Указ Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року “Про нову редакцію Воєнної доктрини України” № 555/2015. – К., 2015. – 27 с.

5. Закон України від 21.06.2018 року “Про національну безпеку України” № 2469 – VІІІ. – К., 2018. – 31 с.

6. Методологія комплексного використання військових і невійськових сил і засобів сектора безпеки і оборони для протидії сучасним загрозам воєнній безпеці України: монографія / В. Ю. Богданович, І. С. Романченко, І. Ю. Свида, А. М. Сиротенко. – К.: НУОУ ім. І. Черняховського, 2019. – 268 c.

7. Богданович В. Ю., Свида І. Ю., Скулиш Є. Д. Теоретико-методологічні основи забезпечення національної безпеки України: Монографія : у 7 т.– Т.4. Воєнна безпека держави  та шляхи  її забезпечення / В. Ю.Богданович,  І. Ю.Свида, Є. Д. Скулиш;  за  заг.  ред.  Є. Д. Скулиша – К.: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2012. – 464 с.

8. Богданович В. Ю. Свида І. Ю., Сиротенко А. М. Методика проектування необхідних спроможностей складових інтегрованого потенціалу протидії загрозам на виконавчому рівні. Збірник наукових праць ЦНДІ ЗС України. №3(81). 2017. С. 48-56.

9. Загорка О. М., Корецький А. А.,  Загорка І. О. Один з підходів до визначення шляхів забезпечення воєнної безпеки України. Збірник наукових праць ЦВСД НУОУ. 2016. № 1(56). С. 6-13.

10. Дублян О. В., Богданович В. Ю., Передрій О. В., Прима А. М., Москаленко І. В. Метод оцінювання результативності асиметричної протидії в інтересах забезпечення достатнього рівня воєнної безпеки держави. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2020. № 1(38). С. 7-11. URL: https://doi.org/10.30748/ nitps.2020.38.01

11. Богданович В. Ю. Сиротенко А. М., ДублянО. В. Метод формування групи суб’єктів сил оборони для реалізації замислу операції асиметричної протидії виявленій (прогнозованій) загрозі. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2020.  №1(38). С. 7-11. URL: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/journal/nitps.

12. Богданович В. Ю., Сиротенко А.М., Дублян О.В., Передрій О.В. Принципи, цілі, форми й способи організації та ведення асиметричних дій, спрямованих на зниження впливу окремих загроз на визначальні сфери життєдіяльності держави. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2020. № 2(39). С. 8-14. URL: https://doi.org/10.30748/nitps.2020.39.01.

13. Сиротенко А. М., Богданович В. Ю., Свида І. Ю. Когнітивний підхід до визначення завдань складовим інтегрованого потенціалу деескалації загроз воєнного характеру в системі забезпечення воєнної безпеки. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України.  2017. №4 (29). С.5-10. URL: https://doi.org/10.30748/nitps.2017.29.01.

14. Воєнні аспекти протидії “гібридній” агресії: досвід України: монографія / колектив авторів; за заг. ред. А. М. Сиротенка.  Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2020. 176 с.

15. Данік Ю. Г. Пермяков О. Ю. Сучасні інформаційні технології в забезпеченні національної безпеки і оборони: реалії та тенденції розвитку. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2018. № 1(31). С. 159-176.

16. Дублян О. В. Рекомендації щодо автоматизації та інформаційно-аналітичного забезпечення управління інтегрованим потенціалом асиметричної протидії агресивним діям більш сильного у воєнному відношенні противника. Труди університету. 2020. № 5(161). С. 5-19.

17. Словник іншомовних слів: 23000 слів та термінологічних сполучень / уклад. Л. О. Пустовіт та ін. Київ : Довіра, 2000.  1080 с. (б-ка держ. службовця. Держ. мова  і діловодство).

18. Словник основних термінів та скорочень, які використовуються в НАТО.  Київ : “МП Леся”, 2004. 568 с.

19. Доктрина організації об’єднаної підготовки сил оборони держави. Військова керівна публікація військовим організаційним структурам (ВКП 7-00(01).01. Київ : ГШ ЗС України. 2020. 36 с.  

20. Бондарчук С. В., Галаган В. І., Полішко С. В. Пропозиції щодо удосконалення процесу впровадження інформаційних систем іноземного виробництва в діяльність Збройних Сил України. Збірник наукових праць ЦВСД. 2019.  № 2(66).  С. 62–69.

21. Бондарчук С. В., Галаган В. І., Полішко С. В. Формування вимог до інформаційно-аналітичного автоматизованого робочого місця  керівного складу за напрямком управління нерухомим військовим майном Збройних Сил України. Збірник наукових праць ЦВСД. 2019.  № 1(65).  С. 59-64.

22. Галаган В. І.,  Бондарчук С. В., Полішко С. В., Фатальчук А. В. Пропозиції щодо формування вимог під час розроблення (вдосконалення) інформаційних систем військового призначення Збройних Сил України. Збірник наукових праць ЦВСД. 2020. № 1(68). С. 74-80.

23. Семенченко А. І. Механізм стратегічного управління забезпеченням національної безпеки у кризових та надзвичайних ситуаціях. Проблеми національної безпеки й оборони. Стратегічні пріоритети. 2007. №1(2). С. 105-116.

24. Шишолін П. А., Кукін І. В. Про застосування окремих методів державного управління у сфері інтегрованого управління кордонами. Наука і оборона. 2014. № 2. С. 12-15.

25. Кобко Є. В. Моніторинг загроз національній безпеці держави: зарубіжний досвід та українські реалії публічно-правового забезпечення. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2018.  № 1(106). С. 122-133.

ISSN 2410-7336 (Online)

ISSN 2311-7249 (Print)