DOI: https://doi.org/10.33099/2311-7249/2019-36-3-141-450

Studies on the possibility of using the non-explosive pulse seismic source to neutralize explosion devices

Volodymyra Kotsiuruba, Anatolii Dovhopolyi, Oleh Husliakov, Mykola Loiko

Abstract


The problem of humanitarian demining and the possibility of using the principle of action that underlies the non-explosive pulse seismic source for the destruction (disposal) of explosive devices with different target sensors mounted on land or in water is investigated. As a non-explosive impulse seismic source a prototype of the electrodynamic impulse source of seismic signals IDD-27 was used, provided by the limited liability company " Yuh-Naftohazgheolohiia". Based on the analysis of the results of a comprehensive field experiment, the hypotheses were tested regarding the possibility of using a device of this type to destroy (neutralize) the explosive devices by the influence of excited surface and both epicentral seismic and electromagnetic waves on the contact or non-contact sensors of the target explosive devices. As the contact ones were used layouts of break-wire (tensioning), push, pin, seismic target sensors; anti-tank, anti-transport, object, anti-personnel land mines, mines-surprises, and improvised explosive devices as well as anti-landing target pin sensors.

In addition, seismic wave propagation parameters were measured using a TEXAN-125A digital seismic station with GS-11D seismic sensors and a Guralp CMD 40TD seismograph. In order to establish the possibility of destruction (neutralization) of explosive devices with non-contact magnetic sensors of the target, remote measurements of the parameters of propagation of electromagnetic waves from the action of the electrodynamic pulse source of seismic signals IDD-27 were carried out by means of the magnetoteluric station LEMI-423. The analysis of the obtained results showed ambiguity regarding the possibility of using the considered principle of action of non-explosive pulsed seismic source for destruction (neutralization) of explosive devices with different sensors of the target on land and in water.


Keywords


humanitarian demining; destruction (neutralization); target sensor; explosive device; explosive object; non-explosive pulsed seismic source; seismic waves; electromagnetic radiation

References


1. Protyminna dijaljnistj v Ukrajini potrebuje novykh pidkhodiv, – MinTOT // Elektronnyj resurs. Rezhym dostupu: https://ua.112.ua/suspilstvo/protyminna-diialnist-v-ukraini-potrebuie-novykh-pidkhodiv-mintot-390493.html.

2. Minna zaghroza: shhodesjata zhertva pidryviv – dytyna // Elektronnyj resurs. Rezhym dostupu: https://rubryka.com/article/minna-zagroza.

3. Poljskykh N.L. Nekotorыe vыvodы po ytogham ynzhenernogho obespechenyja myrotvorcheskykh syl v khode ghruzyno-abkhazskogho konflykta// Arm. sb. 1997. № 1. S. 37-39.

4. Zhukov S. Opыt razmynyrovanyja mestnosty v uslovyjakh lokaljnыkh voennыkh konflyktov // Zarubezhnoe voennoe obozrenye. № 6, 1998. S. 14-19.

5. Zhukov S. Opyt razmynyrovanyja mestnosty v Bosnyy y Gherceghovyne // Zarubezhnoe voennoe obozrenye. № 8, 1998. S. 18-22.

6. Svirsjkyj Je. Livan: misija tryvaje // Vijsjko Ukrajiny. № 3, 2003. S. 4-7.

7. Pidsumkovyj zvit pro vykonannja bojovykh zavdanj sapernymy pidrozdilamy ZS Ukrajiny v Islamsjkij Respublici Afghanistan u skladi Lytovsjkoji ghrupy z rekonstrukciji provinciji Ghor (GhRP) za period z lystopada 2010 r. po lystopad 2011 r. K.: GhSh ZSU, 2012. 47 s.

8. Petrenko E. S. Nekotorye tekhnycheskye osobennosty reshenyja problemы ghumanitarnogho razmynyrovanyja // Specyaljnaja tekhnyka, 2002. №3. S. 12–13.

9. Kerivnyctvo po upravlinnju operacijamy po rozminuvannju (oficijnyj pereklad) // MSPMD (IMAS) 07.10. – USA New York: JuNMAS OON, 2001. – 30 s. // Elektronnyj resurs. Rezhym dostupu: http://www.mineactionstandards.org.

10. Shherbakov Gh. N. Novye metody obnaruzhenyja skrytykh obektov: monoghrafyja. M.: OOO Эljf YPR, 2011. 503 s.

11. Karev A., Raevskyj V., Konjaev Ju., Rumjancev A., Averchenko A. Mobyljnyj kompleks obnaruzhenyja vzryvchatykh veshhestv. Tekhnologhyja razmynyrovanyja XXI veka // Эlektronyka: Nauka. Tekhnologhyy. Byznes, 2000. № 1. S. 54-58.

12. Korytchenko K. V. Eksperymentaljnoe issledovanye prymenenyja obemnykh shlanghovykh zarjadov / K.V. Korytchenko, D.P. Dubynyn, S.V. Ghovalenkov // Atualjni problemy tekhnichnykh ta pryrodnychykh nauk u zabezpechenni cyviljnogho zakhystu: III mizhnar. nauk.-prakt. konf., 6-7 kvitnja 2010 r.: tezy dopov. – Cherkasy, 2010. – S. 107 – 110.

13. Mentus I. E. Efektyvnistj inzhenernykh bojeprypasiv: navchaljnyj posibnyk. Kam'janecj-Podiljsjkyj: FVP PDATU, 2008. 80 s.

14. Bocharov O.A. Metody dystancyonnogho obezvrezhyvanyja VOP // Artylleryjskoe y strelkovoe vooruzhenye / Konstruktorskoe bjuro “Artylleryjskoe vooruzhenye”. K.: MPPU , 2008. № 2. S. 34-37.

15 Salamakhyn T.M. Osnovy modelyrovanyja y boevaja effektyvnostj zarjadov razrushenyja. Ch. 1. M.: VYA, 1983. 160 s.

16. Mentus I.E. Efektyvnistj zarjadiv rujnuvannja: navchaljnyj posibnyk. Kam'janecj-Podiljsjkyj: FVP PDATU, 2008. 80 s.

17. Otchet o zavodskykh pryemochnыkh yspыtanyjakh opыtnogho obrazca эlektrodynamycheskogho ympuljsnogho ystochnyka sejsmycheskykh syghnalov YDD-27. – Kymrы: ZAO “Gheosvyp”, 2013. – 43 s.

18. Cyvyn M.N. Mnoghofaktornыj эksperyment: ghrafycheskaja ynterpretacyja dannыkh – K.: YGhyM, 2002. – 120 s.

19. Zvit pro provedennja eksperymentaljnykh doslidzhenj 23.05.2018. – K.: CNDI OVT ZS Ukrajiny ta TOV “Jugh-naftoghazgheologhija”, 2018. 8 s.

20. Naukovo-tekhnichnyj zvit po temi: “Doslidzhennja potuzhnosti impuljsnogho elektor-mekhanichnogho dzherela sejsmichnykh khvylj na sushi ta u vodi, pry riznij kiljkosti odnochasno pracjujuchykh induktorakh”. – K.: Instytutu gheofizyky im. S.I. Subbotina NAN Ukrajiny, 2018. – 25 s.

21. Zvit pro provedennja sposterezhenj z maghnitotelurychnoju stancijeju LEMI-42. – Ljviv: Ljvivsjkogho centru Instytutu kosmichnykh doslidzhenj NAN Ukrajiny ta NKAU, 2018. – 7 s


GOST Style Citations


1. Протимінна діяльність в Україні потребує нових підходів, – МінТОТ // Електронний ресурс. Режим доступу: https://ua.112.ua/suspilstvo/protyminna-diialnist-v-ukraini-potrebuie-novykh-pidkhodiv-mintot-390493.html.

2. Мінна загроза: щодесята жертва підривів – дитина // Електронний ресурс. Режим доступу: https://rubryka.com/article/minna-zagroza.

3. Польских Н.Л. Некоторые выводы по итогам инженерного обеспечения миротворческих сил в ходе грузино-абхазского конфликта// Арм. сб. 1997. № 1. С. 37-39.

4. Жуков С. Опыт разминирования местности в условиях локальных военных конфликтов // Зарубежное военное обозрение. № 6, 1998. С. 14-19.

5. Жуков С. Опыт разминирования местности в Боснии и Герцеговине // Зарубежное военное обозрение. № 8, 1998. С. 18-22.

6. Свірський Є. Ліван: місія триває // Військо України. № 3, 2003. С. 4-7.

7. Підсумковий звіт про виконання бойових завдань саперними підрозділами ЗС України в Ісламській Республіці Афганістан у складі Литовської групи з реконструкції провінції Гор (ГРП) за період з листопада 2010 р. по листопад 2011 р. К.: ГШ ЗСУ, 2012. 47 с.

8. Петренко Е. С. Некоторые технические особенности решения проблемы гуманітарного разминирования // Специальная техника, 2002. №3. С. 12–13.

9. Керівництво по управлінню операціями по розмінуванню (офіційний переклад) // МСПМД (IMAS) 07.10. – USA New York: ЮНМАС ООН, 2001. – 30 с. // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.mineactionstandards.org.

10. Щербаков Г. Н. Новые методы обнаружения скрытых объектов: монография. М.: ООО Эльф ИПР, 2011. 503 с.

11. Карев А., Раевский В., Коняев Ю., Румянцев А., Аверченко А. Мобильний комплекс обнаружения взрывчатых веществ. Технология разминирования XXI века // Электроника: Наука. Технологии. Бизнес, 2000. № 1. С. 54-58.

12. Корытченко К. В. Экспериментальное исследование применения объемных шланговых зарядов / К.В. Корытченко, Д.П. Дубинин, С.В. Говаленков // Атуальні проблеми технічних та природничих наук у забезпеченні цивільного захисту: ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 6-7 квітня 2010 р.: тези допов. – Черкаси, 2010. – С. 107 – 110.

13. Ментус І. Е. Ефективність інженерних боєприпасів: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: ФВП ПДАТУ, 2008. 80 с.

14. Бочаров О.А. Методы дистанционного обезвреживания ВОП // Артиллерийское и стрелковое вооружение / Конструкторское бюро “Артиллерийское вооружение”. К.: МППУ , 2008. № 2. С. 34-37.

15. Саламахин Т.М. Основы моделирования и боевая эффективность зарядов разрушения. Ч. 1. М.: ВИА, 1983. 160 с.

16. Ментус І.Е. Ефективність зарядів руйнування: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: ФВП ПДАТУ, 2008. 80 с.

17. Отчет о заводских приемочных испытаниях опытного образца электродинамического импульсного источника сейсмических сигналов ИДД-27. – Кимры: ЗАО “Геосвип”, 2013. – 43 с.

18. Цивин М.Н. Многофакторный эксперимент: графическая интерпретация данных – К.: ИГиМ, 2002. – 120 с.

19. Звіт про проведення експериментальних досліджень 23.05.2018. – К.: ЦНДІ ОВТ ЗС України та ТОВ “Юг-нафтогазгеологія”, 2018. 8 с.

20. Науково-технічний звіт по темі: “Дослідження потужності імпульсного електор-механічного джерела сейсмічних хвиль на суші та у воді, при різній кількості одночасно працюючих індукторах”. – К.: Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, 2018. – 25 с.

21. Звіт про проведення спостережень з магнітотелуричною станцією LEMI-42. – Львів: Львівського центру Інституту космічних досліджень НАН України та НКАУ, 2018. – 7 с.

ISSN 2410-7336 (Online)

ISSN 2311-7249 (Print)