DOI: https://doi.org/10.33099/2311-7249/2019-36-3-115-122

Analysis of the logistics system in the leading countries of the world

Iurii Hannenko, Mikola Zakalad

Abstract


In the article, based on the analysis of the functioning of the logistics system of the Armed Forces of leading countries of the world, it is proposed to improve it by creating an automated logistics management system.

The efficient management of logistics processes of the Armed Forces of Ukraine is necessary to use a system solution for the formation of an automated logistic management system, the selection of information and software platform of the appropriate functionality and scale for automation of logistics management processes, construction of the information infrastructure of the logistics system, and, ultimately, the creation of an automated logistic management system The Armed Forces of Ukraine.

Informatization should be one of the priority directions of work on improving the efficiency of logistics activities of the Armed Forces of Ukraine. Creation of new and modernization of existing automated logistic management systems based on advanced information technologies will allow to improve the efficiency of logistics management of the Armed Forces of Ukraine, reduce the time to receive and comprehensively evaluate information about material means at all stages of its movement, improve the efficiency of logistics, medical and financial provision, and also improve interaction with similar systems of NATO partner countries.


Keywords


logistics, automated logistics management system, information technology

References


1. Avtomatizirovannyye informatsionnyye sistemy, bazy i banki dannykh. Vvodnyy kurs. Uchebnoye posobiye. -M.: Gelios ARV, 2002, - 368 s.

2. Vashchinin I.A. Voyna XXI veka / Zarubezhnoye voyennoye obozreniye №5/. - M.: Voyenizdat, 1998. - s.2-97.

3. Vashchinin I.V. Vzglyady SSA na razvitiye VVS v nachale XXI veka / Zarubezhnoye voyennoye obozreniye №1. - M.: Voyenizdat, 1998. - s. 17- 78.

4. Gavrilov A.B., Krasins'kiy C.B., Nosik O.M., Sprenne B.C. Rozrobka Avtomatizovanoí̈ sistemi otrimannya, zberígannya ta obrobki ínformatsíí̈ pro nayavníst', stan ta rukh materíal'nikh zasobív u Zbroynikh Silakh Ukraí̈ni / Kharkív.- Chest' í zakon.-№2.-2007.

5. Deniyel O'liri. ERP-sistemy: vybor, vnedreniye, espluatatsiya. Sovremennoye upravleniye resursami predpriyatiya / - M.: Vershina, 2008.

6. Yemel'yanova I.Z., Partyka T.L., Popov I.I. Osnovy postroyeniya avtomatizirovannykh informatsionnykh sistem: uchebnoye posobiye. / M.: FORUM: INFRA- M, 2005.

7. Zatsarinnyy A.A., Ionenkov Y.S. Tendentsii razvitiya sovremennykh informatsionnykh tekhnologiy s uchetom kontseptsii setetsentricheskikh voyn / Sistemy i sredstva informatiki. 2007. Vyp. 17. S. 47-64.

8. Zayats V.I. Rol' i mesto vozdushnogo transporta v obespechenii strategicheskoy mobil'nosti vooruzhennykh sil SSHA / Zarubezhnoye voyennoye obozreniye - M.: Voyenizdat, 1999,- № 4. -s.24-89.

9. Issledovaniye operatsiy i ASU. - Respublikanskiy mezhvedomstvennyy nauchnyy sbornik. Vypusk № 18 - K.: Vishcha shkola, 1981. - 88 s.

10. Kravchenko Y.A. PLM-tekhnologii v SAP: Uchebnoye posobiye. 2009, 170s.

11. Kurbakov K.I. Avtomatizirovannyye informatsionnyye sistemy v proizvodstve, marketinge i finansakh: ucheb. posobiye / M.: KOS INF, Ros. ekon. akad., 2003.

12. Kul'ga K.S. Osobennosti vnedreniya na predpriyatiyakh i metody integratsii CAD/CAM/PDM/FRP/MRP/MES/PLM i ERP-sistem / SAPR i grafika. 2008. №3. S. 91-94.

13. Martynov D. Problemy bystrodeystviya sistem ERP - sistemnyy krizis / Avtomatizatsiya upravleniya kompaniyami. 2007. №10. S. 10-15.

14. Petrov V.N. Informatsionnyye sistemy. / SPb.: Piter, 2002, - s.688.

15. Rezyapov N. Osnovnyye aspekty razvitiya sistemy tylovogo obespecheniya VS SSHA: Zarubezhnoye voyennoye obozreniye №3, 2012, S.24-29.

16. Rezyapov N. Razvitiye informatsionnoy infrastruktury tylovogo obespecheniya VS SSHA 2000 - nastoyashchiy moment: Zarubezhnoye voyennoye obozreniye №9 2012 S.22- 31.

17. Titorenko G.A. Avtomatizirovannyye informatsionnyye tekhnologii v ekonomike: uchebnik / M.: YUNITI, 2005.

18. Shmakov I.G. Tylovoye obespecheniye sukhoputnykh voysk SSHA / Zarubezhnoye voyennoye obozreniye.- M.: Voyenizdat, 1995.- № 10. - s. 17-86.

19. Shcherbinin R.V. Perspektivy razvitiya parka voyenno-transportnykh i transportno-zapravochnykh samoletov SSHA / Zarubezhnoye voyennoye obozreniye - M.: Voyenizdat, 2000,- № 2. - s. 33-59.

20. Battle Command and Sustainment Support System (BCS3) [Yelektronniyresurs] /Rezhim dostupu do zhurn.: https://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/bcs3.html.


GOST Style Citations


1. Автоматизированные информационные системы, базы и банки данных. Вводный курс. Учебное пособие. -М.: Гелиос АРВ, 2002, - 368 с.

2. Ващинин И.А. Война XXI века / Зарубежное военное обозрение №5/. - М.: Воениздат, 1998. - с.2-97.

3. Ващинин И.В. Взгляды США на развитие ВВС в начале XXI века / Зарубежное военное обозрение №1. - М.: Воениздат, 1998. - с. 17- 78.

4. Гаврилов А.Б., Красинський C.B., Носик О.М., Спренне B.C. Розробка автоматизованої системи отримання, зберігання та обробки інформації про наявність, стан та рух матеріальних засобів у Збройних Силах України Харків.- Честь і закон.-№2.-2007.

5. Дэниел О'лири ERP-системы: выбор, внедрение, эсплуатация. Современное управление ресурсами предприятия / - М.: Вершина, 2008.

6. Емельянова И.З., Партыка Т.Л., Попов И.И. Основы построения автоматизированных информационных систем: учебное пособие. / М.: ФОРУМ: ИНФРА- М, 2005.

7. Зацаринный A.A., Ионенков Ю.С. Тенденции развития современных информационных технологий с учетом концепции сетецентрических войн // Системы и средства информатики. 2007. Вып. 17. С. 47-64.

8. Заяц В.И. Роль и место воздушного транспорта в обеспечении стратегической мобильности вооруженных сил США / Зарубежное военное обозрение - М.: Воениздат, 1999,- № 4. -с.24-89.

9. Исследование операций и АСУ. - Республиканский межведомственный научный сборник. Выпуск № 18 - К.: Вища школа, 1981. - 88 с.

10. Кравченко Ю.А. PLM-технологии в SAP: Учебное пособие. 2009, 170 с.

11. Курбаков К.И. Автоматизированные информационные системы в производстве, маркетинге и финансах: учеб. пособие / М.: КОС ИНФ, Рос. экон. акад., 2003.

12. Кульга К.С. Особенности внедрения на предприятиях и методы интеграции CAD/CAM/PDM/FRP/MRP/MES/PLM и ERP-систем / САПР и графика. 2008. №3. С. 91-94.

13. Мартынов Д.  Проблемы быстродействия систем ERP - системный кризис / Автоматизация управления компаниями. 2007. №10. С. 10-15.

14. Петров В.Н. Информационные системы. / СПб.: Питер, 2002, - с.688.

15. Резяпов Н. Основные аспекты развития системы тылового обеспечения ВС США: Зарубежное военное обозрение №3, 2012, С.24-29.

16. Резяпов Н. Развитие информационной инфраструктуры тылового обеспечения ВС США 2000 - настоящий момент: Зарубежное военное обозрение №9 2012 С.22- 31.

17. Титоренко Г.А. Автоматизированные информационные технологии в экономике: ученик // М.: ЮНИТИ, 2005.

18. Шмаков И.Г. Тыловое обеспечение сухопутных войск США / Зарубежное военное обозрение.- М.: Воениздат, 1995.- № 10. - с. 17-86.

19. Щербинин Р.В. Перспективы развития парка военно-транспортных и транспортно-заправочных самолетов США / Зарубежное военное обозрение - М.: Воениздат, 2000,- № 2. - с. 33-59.

20. Battle Command and Sustainment Support System (BCS3) [Електронний ресурс]Режим доступу до журн.: https://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/bcs3.htm

ISSN 2410-7336 (Online)

ISSN 2311-7249 (Print)