DOI: https://doi.org/10.33099/2311-7249/2019-36-3-75-82

Ways and principles of development of anti-aircraft missile systems technological base

Vadim Lukyanchuk, Ivan Nikolaev, Pavlo Open’ko, Yuri Dzubenko

Abstract


On the basis of analysis of world progress of technologies trends the structure of technological base, necessary for creation and production in Ukraine of the modern anti-aircraft missile systems (complexes) is substantiated. It is shown that basis of this technological base is made by the aggregate of food and productive technologies, describing the look of component parts (battle and technical facilities) of anti-aircraft rocket weapons, has a difficult structure and is based on achievements of scientific and technical progress in the different areas of knowledge. Principles over of development of technological base are brought and critical technologies, development of which will allow to create scientifically-technological reserves which can be fixed in basis of development and production in Ukraine of perspective systems (complexes) of the next generation anti-aircraft rocket weapon are presented.

Keywords


anti-aircraft missile system; technological base; macrotechnology; food technology; productive technology; critical technology; scientifically-technological reserve

References


1. Nenartovych N. Sovremennye zenytnye raketnye systemy PVO y nestrateghycheskoj PRO// Ynformacyonno-analytycheskoe yzdanye “Vozdushno-kosmycheskaja oborona”, 2010.

2. Korovyn A. N. Raketnыe kompleksы PVO: tendencyy razvytyja. https://topwar.ru/2217-raketnye-kompleksy-pvo-tendencii-razvitiya.html.

3. Alekseev P., Danylov O. Sostojanye y perspektyvy razvytyja zarubezhnykh ZRK boljshoj y srednej daljnosty // Zarubezhnoe voennoe obozrenye. 2006. № 11. S. 35- 43. http://militaryarticle.ru/zarubezhnoe-voennoe-obozrenie/2006-zvo/7419-sostojanie-i-perspektivy-razvitija-zarubezhnyh-zrk.

4. Barabanov M. Zenytnye raketnye systemy: sytuacyja na myrovom rynke, 2010. https://topwar.ru/19-zenitnye-raketnye-sistemy-situaciya-na-mirovom-rynke.html.

5. Zablockyj V. “Oboronka” Ukrayny: chto sdelano y chto sdelatj toljko predstoyt. http://argumentua.com/stati/oboronka-ukrainy-chto-sdelano-i-chto-sdelat-tolko-predstoit.

6. Shhyt y mech Ukrayny: osnovnye dostyzhenyja oboronno-promyshlennogho kompleksa za 2017 ghod. Chastj III.

7. Burenok V. M. Razvytye voennыkh tekhnologhyj XXI veka: problemy, planyrovanye, realyzacyja / V. M. Burenok, A. A. Yvlev, V. Ju. Korchak. – Tverj: Yzdateljstvo OOO "KUPOL", 2009. – 624 c.

8. Burenok V. M. Proghrammno-celevoe planyrovanye y upravlenye sozdanyem nauchno-tekhnycheskogho zadela dlja perspektyvnogho y netradycyonnogho vooruzhenyja / V. M. Burenok, A. A. Yvlev, V. Ju. Korchak. —M.: YD Ghranyca, 2007. – 408 s.

9. Krytycheskye tekhnologhyy SShA y stran ES. Analytycheskyj obzor. http://textarchive.ru/c-1307239-pall.html.

10. Pryorytety zarubezhnykh NYOKR dvojnogho naznachenyja. Otv. red. L. V. Pankova, S. Ju. Kazennov. YMJeMO RAN. 2016. 236 s. https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2016/2016_039.pdf

11. Evstyghneev V. Sostojanye y strateghyja sovmestnogho razvytyja otechestvennoj mykroelektronyky y radyoelektronyky //Komponenty y tekhnologhyy, №5, 2005. S. 10-13.

12. Nykolaev A. Y. Sovershenstvovanye nauchno-metodycheskogho apparata obosnovanyja sostava nauchno-yssledovateljskykh y opytno-konstruktorskykh rabot po razvytyju radyolokacyonnykh tekhnologhyj na osnove postroenyja strukturnykh funkcyonaljno-tekhnologhycheskykh skhem perspektyvnykh obrazcov radyolokacyonnogho vooruzhenyja / A. Y. Nykolaev, A. D. Juryn, A. Y. Polubekhyn // Vooruzhenye y ekonomyka: elektronnyj zhurnal.– 2009, № 2 (6). – S. 31-39.

13. Demydov B. A. Problemnye aspekty razvytyja tekhnologhyj, oryentyrovannykh na sozdanye y prymenenye perspektyvnykh sredstv vooruzhennoj borjby / B. A. Demydov, S. Y. Khmelevskyj, O. A. Khmelevskaja, T. V. Kuleshova // Systemy ozbroennja i vijsjkova tekhnika. – 2012. – № 1 (29). – S. 101-109.

14. Velychko O. F. Krytychni tekhnologhiji jak nacjunaljnyj ppiopytet u zabezpechenni oboronozdatnosti derzhavy /O. F. Velychko, O.I. Zatynajko, P.P. Skursjkyj // Nauka i oborona, 2011. – #4. – S. 23-30.

15. Bolotov E., Myzrokhy B. Novoe pokolenye zenytnykh upravljaemыkh raket srednej dalj-nosty // Specyaljnыj vыpusk zhurnala «Polet» k 50-letyju MKB «Fakel», 2003 gh. http://pvo.guns.ru/book/fakel/new_gen.htm.

16. Proektyrovanye zenytnykh upravljaemykh raket // Pod red. Y.S. Gholubeva y V.Gh. Svetlova. M.: Yzd-vo MAY, 2001. 732 s.

17. Akopjan Y. Mozgh rakety: osobennosty postroenyja y tendencyy razvytyja gholovok samonavedenyja dlja raket klassa “poverkhnostj-vozdukh” y “vozdukh-vozdukh”. Vozdushno-kosmycheskaja oborona, #3 (28) 2006. http://militaryarticle.ru/voenno-kosmicheskaya-oborona/2006/12386-mozg-rakety.

18. Lanecjkyj B., Chepkov I., Lukjanchuk V., Nikolajev I. Struktura i tendenciji rozvytku tekhnologhichnogho bazysu suchasnogho zenitnogho raketnogho ozbrojennja serednjoji ta velykoji daljnosti / Nauka i oborona, № 4, 2013.– s 56-62


GOST Style Citations


1. Ненартович Н. Э. Современные зенитные ракетные системы ПВО и нестратегической ПРО// Информационно-аналитическое издание “Воздушно-космическая оборона”, 2010.

2. Коровин А. Н. Ракетные комплексы ПВО: тенденции развития. https://topwar.ru/2217-raketnye-kompleksy-pvo-tendencii-razvitiya.html.

3. Алексеев П., Данилов О. Состояние и перспективы развития зарубежных ЗРК большой и средней дальности // Зарубежное военное обозрение. 2006. № 11. С. 35- 43. http://militaryarticle.ru/zarubezhnoe-voennoe-obozrenie/2006-zvo/7419-sostojanie-i-perspektivy-razvitija-zarubezhnyh-zrk.

4. Барабанов М. Зенитные ракетные системы: ситуация на мировом рынке, 2010. https://topwar.ru/19-zenitnye-raketnye-sistemy-situaciya-na-mirovom-rynke.html.

5Заблоцкий В.Оборонка” Украины: что сделано и что сделать только предстоит. http://argumentua.com/stati/oboronka-ukrainy-chto-sdelano-i-chto-sdelat-tolko-predstoit.

6. Щит и меч Украины: основные достижения оборонно-промышленного комплекса за 2017 год. Часть III.

7. Буренок В. М. Развитие военных технологий XXI века: проблемы, планирование, реализация / В. М. Буренок, А. А. Ивлев, В. Ю. Корчак. – Тверь: Издательство ООО "КУПОЛ", 2009. – 624 c.

8. Буренок В. М. Программно-целевое планирование и управление созданием научно-технического задела для перспективного и нетрадиционного вооружения / В. М. Буренок, А. А. Ивлев, В. Ю. Корчак. —М.: ИД Граница, 2007. – 408 с.

9. Критические технологии США и стран ЕС. Аналитический обзор. http://textarchive.ru/c-1307239-pall.html.

10. Приоритеты зарубежных НИОКР двойного назначения. Отв. ред. Л. В. Панкова, С. Ю. Казеннов. ИМЄМО РАН. 2016. 236 с. https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2016/2016_039.pdf

11. Евстигнеев В. Состояние и стратегия совместного развития отечественной микроэлектроники и радиоэлектроники //Компоненты и технологии, № 5, 2005г. С. 10-13.

12. Николаев А. И. Совершенствование научно-методического аппарата обоснования состава научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по развитию радиолокационных технологий на основе построения структурных функционально-технологических схем перспективных образцов радиолокационного вооружения / А. И. Николаев, А. Д. Юрин, А. И. Полубехин  // Вооружение и экономика: электронный журнал.– 2009, № 2 (6). – С. 31-39.

13. Демидов Б. А. Проблемные аспекты развития технологий, ориентированных на создание и применение перспективных средств вооруженной борьбы / Б. А. Демидов, С. И. Хмелевский, О. А. Хмелевская, Т. В. Кулешова // Системы озброення i військова техніка. – 2012. – № 1 (29). – С. 101-109.

14. Величко О. Ф. Критичні технології як нацюнальний пpiopитет у забезпеченні обороноздатності держави /О. Ф. Величко, О.І.  Затинайко, П.П. Скурський // Наука i оборона, 2011. – №4. –  С. 23-30.

15. Болотов Е. Г., Мизрохи Б. Я. Новое поколение зенитных управляемых ракет средней даль-ности // Специальный выпуск журнала «Полет» к 50-летию МКБ «Факел», 2003 г. http://pvo.guns.ru/book/fakel/new_gen.htm.

16. Проектирование зенитных управляемых ракет // Под ред. И.С. Голубева и В.Г. Светлова. М.: Изд-во МАИ, 2001. 732 с.

17. Акопян И. Мозг ракеты: особенности построения и тенденции развития головок самонаведения для ракет класса “поверхность-воздух” и “воздух-воздух”. Воздушно-космическая оборона, №3 (28) 2006. http://militaryarticle.ru/voenno-kosmicheskaya-oborona/2006/12386-mozg-rakety.

18. Ланецький Б., Чепков І., Лук’янчук В., Ніколаєв І. Структура і тенденції розвитку технологічного базису сучасного зенітного ракетного озброєння середньої та великої дальності / Наука і оборона, № 4, 2013.– с 56-62

ISSN 2410-7336 (Online)

ISSN 2311-7249 (Print)