Методика оцінювання психологічного впливу

Petro N. Snitsarenko, Vitaliy A. Katsalap

Abstract


У даній статті викладено підхід щодо розробки шляхом експертних процедур методики виявлення та кількісної оцінки негативного інформаційно-психологічного впливу на особовий склад військ (сил) як невід’ємної складової системи протидії такому впливу за кібернетичним принципом.


Keywords


Негативний інформаційно-психологічний вплив; Виявлення та оцінка; Система протидії; Морально-психологічний стан особового складу військ (сил); Експертний метод; Кібернетична модель

References


Kornev M. Social psychology: handbook. Kyiv, 1995. 304 p.

Taras A. Information-psychological and psychotronic warfare: textbook.Minsk: Harvest, 2003. 432 p.

Dziuba M. and Onyshuk M. Some aspects of counteraction to negative informational and psychological influence during peacekeeping missions of units of the Armed Forces of Ukraine. Kyiv, Military Institute ofKyivNationalUniversity, 2006. p.25-28.

Kolesnikov A. Information security of forces and protection of personnel against negative information-psychological influence [on line]. Orientyr, 2007. Available from: http: //group32441. narod.ru/files/ogp/001 _oporn_konspekt/2007/2007-10-3.html.

Gorbulun V. and Bychenok M. Problems of Ukrainian information space defence: monography. Kyiv, Intertehnologiya, 2009. 136 p.

Sydorin A., Mygnatin G., Pryshepov V and Akulenko V. Armed Forces of foreign countries: information-analytical compilation.Moscow, Voenizdat, 2009. 528 p.

Gubanov D., Novikov D and Ckhartyshvili A. Social networks: models of information influence, control and confrontation.Moscow, Phyzmalyt, 2010. 228 p.

Duz-kriatchenko O., Dziuba T. and Ros A. Fundamentals of the National Security and Defense Strategy: handbook. Second edition, supplemented and corrected, Kyiv, National Defence University of Ukraine, 2010. 591 p.

Stasiuk V. Morale and psychological support of the Armed Forces of Ukraine: handbook. Part 1, Kyiv,NationalDefenceUniversityofUkraine, 2010. 464 p.


GOST Style Citations


1. Корнєв М.Н. Соціальна психологія: підручник / М.Н. Корнєв, А.Б. Коваленко. – К.: 1995. – 304 с.

2. Информационно-психологическая и психотронная война: хрестоматия / Под общ. ред. А.Е. Тараса. – Мн.: Харвест, 2003. – 432 с.

3. Дзюба М.Т. Деякі аспекти протидії негативному інформаційно-психологічному впливу в ході миротворчої місії підрозділів Збройних Сил України / М.Т. Дзюба, М.І. Оніщук // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2006. – С.25 - 28.

4. Колесников А. Информационная безопасность войск и защита личного состава от негативного информационно-психологического воздействия. “Ориентир” [Электронный ресурс] / А. Колесников. – Режим доступа:http://group32441.narod.ru/files/ogp/001_oporn_konspekt/2007/2007-10-3.html.

5. Проблеми захисту інформаційного простору України: монографія / В.П. Горбулін, М.М. Биченок. – К.: Інтертехнологія, 2009. – 136 с.

6. Вооруженные силы зарубежных государств: информационно-аналитический сборник / А.Н. Сидорин, Г.М. Мингатин, В.М. Прищепов, В.П. Акуленко. – М.: Воениздат, 2009. – 528 с.

7. Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства / Д.А. Губанов, ДА. Новиков, А.Г. Чхартишвили. – М.: ФИЗМАЛИТ, 2010. – 228с.

8. Основи стратегії національної безпеки та оборони держави: підруч. / О.П. Дузь-Крятченко, Т.М. Дзюба, А.О. Рось, ін. – 2-ге вид., доп. і випр. – К.: НУОУ, 2010. – 591 с.

9. Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України: підручник у 2-х ч. Ч.1. / [В.М. Вілко, В.М. Грицюк, В.Г. Дикун та ін.] за заг. ред. В.В. Стасюка. – К.: НУОУ, 2012. – 464 с.

ISSN 2410-7336 (Online)

ISSN 2311-7249 (Print)