Метод формалізації знань про ситуаційний аналіз обстановки для системи підтримки прийняття рішень автоматизованої системи управління повітряним рухом

Serhii G. Shilo, Oleg M. Dmitriev, Irina V. Novikova

Abstract


В роботі запропоновано апарат формалізації знань про об’єкти, зв’язки та цілі процесу управління, який враховує особливості функціонування автоматизованої системи управління повітряним рухом на етапі оцінки обстановки, а також логіко-аналітичний характер задач прийняття рішень особами, що приймають рішення, та особливості діяльності людини-оператора в процесі виконання функціональних задач.

В якості основи пропонується обрати комбіновану модель формалізації знань, що дозволяє використати переваги апарату системи цільових установок та апарату обчислення предикатів першого порядку. Для переходу від розрізненого опису властивостей предметної області (ПО) на природній мові або за допомогою системи аксіом до єдиної формалізованої моделі знань про неї пропонується ітераційно використовувати багатоетапну процедуру формалізації знань. Для підвищення описових можливостей розробленого методу та врахування ізоморфності морфізмів запропоновано процедуру інтерпретації модальних знань.

Запропонований апарат дозволяє подати формалізовані описи наступних складових, що входять до процесу оцінки ситуацій обстановки (СО): об’єднання різнорідних даних, що надходять від джерел інформації; виявлення типу СО, що склалася в межах зони відповідальності органу управління АС УПР; класифікація СО в повітряному просторі за ступенем небезпеки; проведення розпізнавання ступеня небезпеки СО і отримання кількісних оцінок, які характеризують їх; виявлення додаткових інформаційних ознак з наявних даних.

Keywords


Особа, що приймає рішення; Функціональні завдання; Подання знань; Апарат формалізації; Експертні знання; Обчислення предикатів; Морфізми; Модальності

References


Regulations on Air Traffic Services Personnel Training in the State Air Traffic Service ofUkraine/ Training andCertificationCenterof the State Air Traffic Service ofUkraine. – 2009. – 64 p.

Dnipropetrovsk RSP of Zaporizhya OSP service. Working instructions of the airfield control tower of Zaporizhye, – 2013. – 91 p.

Operating instruction of the air traffic control manager at the TOWER workplace ofDonetsk. – 2009. – 44 p.

Formalized description of the process of selection of information signs for forming the model of the air environment / Y.Polonsky, I.Borosenets, S.Shilo, M. Litvinenko // Collection of scientific works of Kharkiv National University of Air Forces – 2016. – № 2. – p. 115-117.

Distribution of the time of airspace assessment by the decision maker in the control service of the unified air traffic control system / M.Pavlenko, S.Shilo, I.Borosezen, Y.Polonsky // Information processing systems. – 2016. – № 8. – p. 37–39.

Formalization of the activity of the human operator-operator of the aviation argotic system in non-emergency situations / T.Shmelev, Y.Sikirda // Radioelectronic and computer systems. – 2010. – №. 5. – p. 296–300.

Mathematical foundations of ergonomic research: monograph / P.Berdnik, G.Kuchuk, N.Kuchuk, D.Obidin, M.Pavlenko, A.Petrov, V.Rudenko, O.Timochko, - Kropivnitsky: NAU, 2016. – 248 p.

Dubois, D. and Prade, H. (2012), Possibility theory: an approach to computerized processing of uncertainty, Springer Science & Business Media, 216 p.

Kharchenko V., Shmelyova T., Sikirda Y. Decision making by the operator of the air navigation system: monograph / V.Kharchenko, T.Shmelev, Y.Sikirda, –Kirovograd: NAU, 2012. - 292 p.

Bondarenko M. Theory of Intellect / M.Bondarenko, Y.Shabanov-Kushnarenko. – Kharkiv: SMIT Company, 2006. – 576 p.

Totsenko V. Methods and systems for decision support / Algorithmic aspect. -K .: Scientific thought, 2002. – 382 p.

Yarushek V., Prokhorov V., Sudakov B., Mishin A. Theoretical bases of automation of processes of development of decisions in control systems. – Kharkiv: KhVU, 1993. – 446 p.

Dzharratano D., Riley G. Expert Systems: Principles of Development and Programming, 4th Edition. Williams Publishing House, 2007.

Shilo S. Model for assessing the operational situation of an emergency situation by the operational dispatch service of the Ministry of Emergencies / S.Shilo, A.Feshchenko and others // Collection of scientific works of the UZHS of Ukraine. – 2009. – #9. – p. 170-176.


GOST Style Citations


1. Положення про професійну підготовку персоналу організації повітряногоруху в державному підприємстві обслуговування повітряного руху України / Навчально-сертифікаційний центр Державного підприємства обслуговування повітряного руху України. – 2009. – 64 с.

2. Дніпропетровський РСП Запорізької служби ОПР. Робоча інструкція аеродромної диспетчерської вишки Запоріжжя, – 2013. – 91 с.

3. Рабочая инструкция диспетчера управления воздушным движением на рабочем месте TOWER Донецкого АДЦ. – 2009. – 44 с.

4. Формалізований опис процесу відбору інформаційних ознак для формування моделі повітряної обстановки / Ю.І. Полонський, І.О. Борозенець, С.Г. Шило, М.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил – 2016. – № 2. – С. 115-117.

5. Павленко М. А. Розподіл часу оцінки повітряної обстановки особою, що приймає рішення, в диспетчерській службі єдиної системи управління повітряним рухом / М. А. Павленко, С. Г. Шило, І. О. Борозенець, Ю. І. Полонський  // Системи обробки інформації. – 2016. – № 8. – С. 37–39.

6. Шмелева, Т.Ф. Формализация деятельности человека-оператора авиационной эргатической системы во внештатных ситуациях / Т.Ф. Шмелева, Ю.В. Сикирда // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2010. – №. 5. – С. 296–300.

7. Математические основы эргономических исследований : монография / П. Г. Бердник, Г. А. Кучук, Н. Г. Кучук, Д. Н. Обидин, М.А. Павленко, А.В. Петров, В.Н. Руденко, О.И. Тимочко. – Кропивницкий : КЛА НАУ, 2016. – 248 с.

8. .Dubois, D. and Prade, H. (2012), Possibility theory: an approach to computerized processing of uncertainty, Springer Science & Business Media, 216 p.

9. Харченко В.П., Шмельова Т.Ф., Сікірда Ю.В. Прийняття рішень оператором аеронавігаційної системи: монографія / В.П. Харченко, Т.Ф. Шмельова, Ю.В. Сікірда. - Кіровоград: КЛА НАУ, 2012. - 292 с.

10. Бондаренко М. Ф. Теория интеллекта / М. Ф. Бондаренко, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – Харьков: Компания СМИТ, 2006. – 576 с.

11. Тоценко В.Г. Методы и системы поддержки принятия решений / Алгоритмический аспект. –К.: Наукова думка, 2002. – 382с.

12. Ярушек В.Е., Прохоров В.П., Судаков Б.Н., Мишин А.В. Теоретические основы автоматизации процессов выработки решений в системах управления. – Харьков: ХВУ, 1993. – 446 с.

13. Джарратано Д., Райли Г. Экспертные системы: принципы разработки и программирование, 4-е издание. – Издательский дом Вильямс, 2007.

14. Шило С.Г. Модель оцінки оперативної обстановки надзвичайної ситуації оперативно-диспетчерською службою МНС / С.Г. Шило, А.Б. Фещенко та інш. // Збірник наукових праць УЦЗ України. – 2009. – Вип. 9. – С. 170-176.

ISSN 2410-7336 (Online)

ISSN 2311-7249 (Print)