http://sit.nuou.org.ua/issue/feed Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони 2022-09-30T11:31:28+03:00 Roman Hrozovskyi sitnuou@ukr.net Open Journal Systems <h3>Галузь та проблематика</h3> <p><strong>На сторінках журналу розглядаються такі питання:</strong></p> <ol> <li>Теоретичні основи та інструментальні засоби створення і використання інформаційних технологій у сфері безпеки та оборони.</li> <li>Критерії оцінювання і методи забезпечення якості, надійності, живучості інформаційних технологій і систем.</li> <li>Принципи оптимізації, моделі та методи прийняття рішень при створенні автоматизованих систем різноманітного призначення у сфері безпеки і оборони.</li> <li>Дослідження закономірностей побудови інформаційних комунікацій та розроблення теоретичних засад побудови і впровадження інтелектуальних інформаційних технологій для створення новітніх систем накопичування, переробки, збереження інформації та систем управління у сфері безпеки та оборони.</li> <li>Інтерактивні моделі розвитку науково-освітнього простору у сфері безпеки та оборони.</li> <li>Збереження, розвиток і трансформація культурно-мовної спадщини в інтерактивному дискурсі у контексті інформаційної безпеки держави.</li> <li>Глобалізація, полілогічність та інтерактивність як філософське підґрунтя розвитку інформаційних технологій у сфері безпеки та оборони.</li> <li>Інтелектуальні освітні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. Проблеми сумісності і взаємодії технологій навчання.</li> <li>Сучасні підходи до проектування розподілених інтелектуальних систем для освіти і науки.</li> <li>Військово-теоретичні проблеми.</li> </ol> <h3>Періодичність публікації</h3> <p>Журнал публікується тричі на рік:</p> <p>Перший номер - квітень</p> <p>Другий номер - серпень</p> <p>Третій номер - грудень</p> <h3>Політика відкритого доступу</h3> <p>Науковий журнал "Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони" є відкритим для доступу. Користувачі мають можливість вільно читати, завантажувати, копіювати та розповсюджувати контент з навчальною та науковою некомерційною метою та із зазначенням авторства.</p> <h3>Періодичність публікації</h3> <p>Три рази на рік (квітень, серпень, грудень).</p> <h3>Етика публікацій</h3> <p>Редакція наукового журналу "Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони" підтримує певний рівень вимог при відборі та прийомі статей, представлених у редакцію журналу. Ці норми визначаються науковими напрямами журналу, які визначені Свідоцтвом про державну реєстрацію, і стандартами якості наукових робіт і їх викладення, прийнятими в науковому співтоваристві.</p> <p>При розробці положень видавничої політики наукового журналу "Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони" редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій - CommitteeonPublicationEthics (COPE, <a href="http://publicationethics.org/">http://publicationethics.org</a>), а також досвідом роботи зарубіжних та українських професійних співтовариств, наукових організацій і редакцій видань.</p> <p>Істотною ознакою професійного наукового співтовариства є прийняття вченими і фахівцями кодексу, який встановлює основні норми поведінки і обов'язки членів співтовариства по відношенню один до одного і до громадськості. Такий кодекс визначається бажанням забезпечити максимальну користь для професійного співтовариства і обмежити дії, які могли б слугувати вузькоегоїстичним інтересам окремих осіб, а також забезпечити право кожного автора на інтелектуальну власність.</p> <p>Маючи на увазі зазначене, редакція журналу представляє нижче набір етичних норм, якими повинні керуватися особи, що беруть участь у публікації результатів досліджень за напрямками, що відповідають профілю журналу (редактори, автори і рецензенти).</p> <p><strong>Етичні зобов'язання редакторів журналу:</strong></p> <ol> <li>Усі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензуються. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор зобов'язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії.</li> <li>Редактор повинен без упередження розглядати всі рукописи, представлені до публікації, оцінюючи кожен належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також положення або місце роботи автора (авторів). Проте, редактор може взяти до уваги зв'язок рукопису, що розглядається в даний момент, з іншими, представленими раніше роботами тих ж самих авторів.</li> <li>Редактор повинен наскільки можливо швидко розглядати рукописи, представлені до публікації.</li> <li>Уся відповідальність за прийняття або відхилення рукопису лежить на редакторові. Відповідальний і зважений підхід до виконання цих обов'язків: редактор бере до уваги рекомендацію рецензента - доктора наук відповідного наукового напряму щодо якості і достовірності рукопису, представленого до публікації. Проте рукописи можуть бути відхилені без рецензування, якщо редактор вважає, що вони не відповідають профілю журналу.</li> <li>Редактор і члени редакції не повинні представляти іншим особам жодну інформацію, пов’язану з вмістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису. Після позитивного рішення редактора стаття публікується у журналі та розміщується на відповідних електронних ресурсах.</li> <li>Допускається поширення по електронних мережах будь-яких статей з журналу або витягів з них, але при такому поширенні посилання на першоджерело обов'язкове. Забороняється видання і/або поширення матеріалів журналу третіми особами або організаціями на паперових і твердих електронних носіях.</li> <li>Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту та наукового журналу не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронною або друкарською) без попередньої письмової згоди авторів і редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів потрібне посилання на першоджерело.</li> <li>Редактор повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів.</li> <li>Відповідальність і права редактора журналу відносно будь-якого представленого рукопису, автором якого є сам редактор, мають бути делеговані якій-небудь іншій кваліфікованій особі.</li> <li>Якщо редакторові представлені переконливі свідчення того, що основний зміст або висновки роботи, опублікованої в журналі, є помилковими, редактор повинен сприяти публікації відповідного повідомлення, що вказує на цю помилку і, якщо можливо, виправити її. Це повідомлення може бути написане особою, що виявила цю помилку, або незалежним автором.</li> <li>Автор може зажадати, щоб редактор не використав певних рецензентів при розгляді рукопису. Проте редактор може прийняти рішення використовувати одного або декількох з цих рецензентів, якщо він відчуває, що їх думки важливі для неупередженого розгляду рукопису. Таке рішення може бути прийняте, наприклад, у тому випадку, коли є серйозні протиріччя між цим рукописом і попередньою роботою потенційного рецензента.</li> </ol> <p><strong>Етичні зобов’язання авторів:</strong></p> <ol> <li>Основний обов'язок автора полягає в тому, щоб надати точний звіт про проведене дослідження, а також об'єктивне обговорення його значущості.</li> <li>Автори статей несуть повну відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації. Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і/або третіми особами і організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статті. Редакція має право вилучити вже опубліковану статтю, якщо з'ясується, що в процесі публікації статті були порушені чиїсь права або ж загальноприйняті норми наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автору, який надав статтю, особі, що рекомендує, та організації, де робота виконувалася.</li> <li>Журнальний об'єм є обмеженим ресурсом, тому автор зобов'язаний використовувати його розумно і економно.</li> <li>Первинне повідомлення про результати дослідження має бути досить повним і містити необхідні посилання на доступні джерела інформації, щоб фахівці в цій галузі могли повторити цю роботу. Якщо буде потрібно, автор повинен докласти необхідних зусиль для того, щоб надати іншим дослідникам зразки незвичайних матеріалів, які не можуть бути отримані яким-небудь іншим способом; при цьому приймаються відповідні угоди про передачу матеріалів, що обмежують коло використання таких матеріалів, щоб захистити законні інтереси авторів.</li> <li>Автор повинен цитувати ті публікації, які здійснили визначальний вплив на сутність роботи, що викладалася, а також ті, які можуть швидко познайомити читача з більш ранніми роботами, важливими для розуміння цього дослідження. За винятком оглядів, слід мінімізувати цитування робіт, які не мають безпосереднього відношення до цього повідомлення. Автор зобов'язаний провести літературний пошук, щоб знайти і процитувати оригінальні публікації, в яких описуються дослідження, тісно пов'язані з цим повідомленням. Необхідно також належним чином вказувати джерела принципово важливих матеріалів, використаних у цій роботі, якщо ці матеріали не були отримані самим автором.</li> <li>У роботі чітко вказуються будь-які небезпечні прояви та ризики, які пов’язані з проведеними дослідженнями.</li> <li>Слід уникати фрагментації повідомлень про дослідження. Вчений, який виконує широкі дослідження системи або групи споріднених систем, повинен організувати публікацію так, щоб кожне повідомлення давало цілком закінчений звіт про кожен аспект загального дослідження.</li> <li>При підготовці рукопису до публікації автор повинен інформувати редактора про споріднені рукописи автора, представлені або прийняті до друку. Копії цих рукописів мають бути представлені редакторові, і повинні бути вказані їх зв'язки з рукописом, представленим до публікації.</li> <li>Автор не повинен представляти рукописи, що описують по суті одні і ті ж результати, більш ніж в один журнал у вигляді первинної публікації, якщо тільки це не повторне подання відхиленого журналом або відкликаного автором рукопису. Припустимо представляти рукопис повної статті, що розширює раніше опублікований короткий попередній звіт (повідомлення) про ту ж саму роботу. Проте, при наданні такого рукопису редактор має бути оповіщений про більш раннє повідомлення, а це попереднє повідомлення має бути процитоване в цьому рукописі.</li> <li>Автор повинен чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації, за винятком загальновідомих відомостей. Інформація, отримана в приватному порядку, в процесі бесіди, при листуванні або під час обговорення з третіми сторонами, не має бути використана або повідомлена в роботі автора без чіткого дозволу дослідника, від якого ця інформація була отримана. З інформацією, отриманою при наданні конфіденційних послуг, як, наприклад, при рецензуванні рукописів або проектів, представлених для отримання грантів, слід поводитися так само.</li> <li>Експериментальне або теоретичне дослідження може іноді слугувати основою для критики роботи іншого дослідника. Опубліковані статті у відповідних випадках можуть містити подібну критику. Персональна критика, проте, не може вважатися доречною ні за яких обставин.</li> <li>Співавторами статті мають бути всі ті особи, які зробили значний науковий внесок у представлену роботу і які розділяють відповідальність за отримані результати. Інші внески мають бути відмічені в примітках або в розділі "Вдячність". Адміністративні стосунки з цим дослідженням самі по собі не є основою для кваліфікації відповідної особи як співавтора (але в окремих випадках може бути доречно відмітити значну адміністративну допомогу в роботі). Особи, що померли і відповідають сформульованим вище критеріям, мають бути включені до числа авторів, а у примітці повинна бути вказана дата їх смерті. Як автора або співавтора не можна вказувати фіктивні імена. Автор, який представляє рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені всі ті і тільки ті особи, які відповідають критерію авторства. У статті, написаній декількома авторами, той з авторів, хто представляє до редакції контактні відомості, документи і листується з редакторами, бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію в журналі.</li> <li>Автори повинні повідомити редактора про будь-який потенційний конфлікт інтересів, наприклад, консалтингових або фінансових інтересів якої-небудь компанії, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в цьому рукописі. Автори повинні гарантувати відсутність контрактних стосунків або міркувань власності, які могли б вплинути на публікацію інформації, що міститься в представленому рукописі.</li> </ol> <p><strong>Етичні зобов’язання рецензентів:</strong></p> <ol> <li>Оскільки рецензування рукописів є істотним етапом у процесі публікації і, таким чином, у реалізації наукового методу як такого, кожен учений зобов'язаний рецензувати певну частину робіт.</li> <li>Якщо обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в рукописі, він повинен відразу повернути рукопис.</li> <li>Рецензент повинен об'єктивно оцінити якість рукопису, представлену експериментальну і теоретичну роботу, її інтерпретацію і виклад, а також врахувати, якою мірою робота відповідає високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів.</li> <li>Рецензент повинен враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли даний рукопис тісно пов'язаний з поточною або опублікованою роботою рецензента. Якщо є сумніви, рецензент повинен одразу повернути рукопис без рецензії, вказавши на конфлікт інтересів.</li> <li>Рецензент не повинен оцінювати рукопис, з автором або співавтором якого він має особисті або професійні зв'язки, і якщо такі стосунки можуть вплинути на судження про рукопис.</li> <li>Рецензент повинен поводитися з рукописом, отриманим на рецензію, як з конфіденційним документом. Він не повинен показувати рукопис іншим особам або обговорювати її з іншими колегами, за винятком особливих випадків, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації.</li> <li>Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому засновані їх зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був вже раніше опублікований, повинне супроводжуватися відповідним посиланням.</li> <li>Рецензент повинен відмічати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених, що мають безпосереднє відношення до роботи, що рецензується; при цьому слід враховувати, що зауваження щодо недостатнього цитування власних досліджень рецензента можуть виглядати як упереджені. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого журналу.</li> <li>Рецензент повинен своєчасно надати відгук.</li> <li>Рецензенти не повинні використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, аргументи або інтерпретації, що містяться в даному рукописі, якщо на це немає згоди автора. Проте коли така інформація вказує на те, що деякі з власних досліджень рецензента можуть виявитися безрезультатними, припинення такої роботи рецензентом не суперечить етичним нормам.</li> </ol> <h3>Міжнародна індексація журналу</h3> <p><strong>Журнал індексується у наукометричних базах даних:</strong></p> <ul> <li><a href="https://scholar.google.com.ua/citations?user=35SAfogAAAAJ&amp;hl=uk">Google Academy</a></li> <li><a href="http://journals.indexcopernicus.com/+++++++,p24782666,3.html">Index Copernicus</a></li> <li><a href="http://www.jifactor.org/journal_view.php?journal_id=2295">The Journals Impact Factor</a></li> </ul> <p><strong>Журнал представлений у наступних</strong> <strong>базах даних:</strong></p> <ul> <li><a href="http://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Modern+Information+Technologies+in+the+Sphere+of+Security+and+Defence&amp;type=all&amp;oaboost=1&amp;ling=1&amp;name=&amp;thes=&amp;refid=dcresen&amp;newsearch=1">Bielefeld Academic Search Engine</a></li> <li><a href="http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&amp;issn=23117249&amp;uid=r4e09b">Research Bible</a></li> <li><a href="http://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&amp;q=Modern+Information+Technologies+in+the+Sphere+of+Security+and+Defence">WorldCat</a></li> </ul> <p><strong>Журнал внесений до каталогів бібліотек:</strong></p> <ul> <li><a href="http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=juu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=PREF=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=sitsbo">Vernadsky National Library of Ukraine</a></li> </ul> <p><strong> </strong>Процес рецензування</p> <p>Редакція журналу практикує подвійне сліпе рецензування. Цей процес передбачає наступне:</p> <p>- Всі рукописи спочатку розглядаються редакторами, на предмет оцінки їх відповідності тематиці і вимогам журналу.</p> <p>- Після рішення редакторів представлені рукописи направляються як мінімум двом зовнішнім експертам, працюючим у відповідній області. Рукопис проходить подвійне сліпе рецензування: ні автори, ні рецензенти не знають один одного.</p> <p>- Коментарі рецензентів передаються авторам разом з можливою рекомендацією до перегляду рукопису. Редактор повідомляє авторам, чи прийнято рукопис таким, що не вимагає перегляду, або авторам надається можливість переробити рукопис і представити його знову, або ж рукопис відхиляється.</p> <h3>Історія журналу</h3> <p><strong>2008</strong> Друковане наукове фахове видання "Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони" засноване у 2008 році.</p> <p><strong>2009</strong> Постановою Президії Вищої атестаційної комісії України від 14 жовтня 2009 року № 1-05/4 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук в галузях "технічні науки" та "військові науки".</p> <p><strong> </strong><strong>2014 </strong>Наказом Міністерства освіти і науки України від 29 грудня 2014 р. № 1528 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України в галузях "технічні науки" та "військові науки".</p> http://sit.nuou.org.ua/article/view/260849 Підхід щодо створення та використання мультимедійних віртуальних тренажерних комплексів (на прикладі зразка артилерійського озброєння) 2022-09-27T16:36:25+03:00 Дмитро Чопа dimachopa@yahoo.com Ярослав Мельник jarmel@ukr.net Анатолій Дерев'янчук derevjanchuk.anatoliy@gmail.com Олег Супрун o.suprun@kvp.sumdu.edu.ua <p><em>Сучасні умови застосування Збройних Сил України, які пов’язані з відбиттям збройної агресії &nbsp;російської федерації,&nbsp; визначають нові вимоги до організації навчання та підготовки фахівців-артилеристів. Недостатність необхідного практичного досвіду, відсутність бойових стрільб, знань, умінь експлуатувати штатні зразки&nbsp; озброєння та військової техніки &nbsp;часто призводять до його неефективного застосування,&nbsp; великих матеріально-технічних втрат і втрат людських ресурсів. Крім того, недостатня підготовка окремих номерів обслуги &nbsp;обумовлює значні витрати боєприпасів та збільшення&nbsp; часу&nbsp; на виконання вогневих завдань з уражання противника.</em></p> <p><em>Тому</em> <em>заходи щодо підвищення якості навчання з точки зору вдосконалення практичних навиків, уміння швидко й правильно оцінювати обстановку та ухвалювати рішення потребують зміни поглядів&nbsp; та застосування інноваційних підходів в системі підготовки&nbsp; фахівців-артилеристів.</em></p> <p><em>Одним з таких інноваційних підходів&nbsp; є</em> <em>використання мультимедійних віртуальних тренажерних комплексів. В статті авторами пропонується підхід щодо створення віртуальних тренажерних комплексів (на прикладі зразка артилерійського озброєння) та інтеграцію їх на основі інформаційних технологій у освітній процес або систему підготовки фахівців РВ і А.</em></p> 2022-09-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Дмитро Чопа, Ярослав Мельник, Анатолій Дерев'янчук, Олег Супрун http://sit.nuou.org.ua/article/view/265328 Методичний підхід щодо оцінювання рівня компетентностей змінного складу навчального центру 2022-09-29T09:23:34+03:00 Дмитро Винокуров dunay1903@gmail.com <p><em>Необхідність впровадження нових підходів щодо організації підготовки змінного складу в навчальних центрах зумовлено широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації </em><em>проти України та потребою сил оборони держави у якісно підготовлених молодших спеціалістах. Зазначене вимагає обґрунтованого підходу до питань удосконалення системи підготовки, що не можливо без використання відповідного науково-методичного апарату з оцінювання рівня компетентностей змінного складу в навчальних центрах.</em></p> <p><em>У статті на основі наявного науково-методичного апарату з оцінювання ефективності підготовки запропоновано методичний підхід щодо оцінювання рівня компетентностей військовослужбовців змінного складу навчального центру, </em><em>який</em><em> побудовано на основі розрахунку багатокритеріальної безрозмірної оцінки, що дає змогу не тільки оцінити результати підготовки з предметів навчання, але й врахувати особисті якості, що суттєво впливають на виконання завдань за військово-обліковою спеціальністю. До показників, які здійснюють безпосередній вплив на рівень компетентностей змінного складу навчального центру віднесено: рівень навченості та рівень особистих якостей.</em></p> <p><em>Оцінка рівня навченості розраховується за залежністю, яка враховує рівень знань, умінь та навичок військовослужбовців змінного складу з предметів передбачених програмами підготовки.</em></p> <p><em>Оцінка рівня особистих якостей розраховується за залежністю, яка враховує індивідуально-психологічні та вольові якості військовослужбовця, його мотивацію до службової діяльності.</em></p> <p><em>Зазначений </em><em>підхід надає можливість провести кількісну оцінку рівня компетентностей військовослужбовців, а також виявити проблеми (прорахунки) в організації та проведенні підготовки, що в свою чергу потребує розробки рекомендацій з підвищення її ефективності. Результати проведеного дослідження можуть бути використані в практиці оцінювання рівня компетентностей військовослужбовців змінного складу у навчальних центрах.</em></p> 2022-09-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Дмитро Винокуров http://sit.nuou.org.ua/article/view/265329 Методичний підхід щодо синтезу систем моніторингу інформаційного простору за критерієм оптимальності в інтересах сил оброни України 2022-09-29T09:55:52+03:00 Петро Сніцаренко cvsdnuou@i.ua Віталій Кацалап typimicku@i.ua <p><em>У статті розглядаються питання обґрунтування методичного підходу щодо синтезу систем моніторингу інформаційного простору за критерієм оптимальності в інтересах Сил оборони України. Основна увага досліджень зосереджена на побудові варіантів системи моніторингу інформаційного простору. Наголошується на одній з головних проблем – складності формалізації критерію оптимальності та його методів оцінювання. Підкреслюється актуальність та перспективність процесу формалізованого представлення зазначеного критерію для подальшої автоматизації процесу класифікації систем моніторингу інформаційного простору в інтересах Сил оборони України.</em></p> <p><em>Метою статті є обґрунтування методичного підходу щодо синтезу систем моніторингу інформаційного простору в інтересах Сил оборони України на основі критерію оптимальності.</em></p> <p><em>Запропоновано методичний підхід щодо</em> <em>синтезу систем моніторингу інформаційного простору за критерієм оптимальності в інтересах Сил оборони України буде застосований для оцінювання доцільних варіантів системи моніторингу інформаційного простору. Визначається, що поєднання методів оптимізації аналізу варіантів побудови систем моніторингу інформаційного простору дозволяє визначити та оцінити порядок роботи особи, яка приймає рішення на побудову відповідної системи моніторингу інформаційного простору. Це у подальшому дає можливість розробити архітектуру спеціалізованого програмного забезпечення для підвищення оперативності оцінки інформаційних ресурсів які циркулюють в системах моніторингу інформаційного простору.</em></p> <p><em>Використання методичного підходу щодо синтезу систем моніторингу інформаційного простору за критерієм оптимізації в інтересах Сил оборони України дозволяє орієнтовно визначити складові моніторингу інформаційного простору та провести деталізацію систем, які в нього входять.</em></p> <p><em>Наведені результати наукового дослідження підтверджують важливість моніторингу інформаційного простору в забезпеченні обороноздатності держави та її воєнної безпеки, що вимагає пріоритетного розвитку в Україні моніторингових систем військового призначення та відповідних подальших досліджень.</em></p> 2022-10-03T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Петро Сніцаренко, Віталій Кацалап http://sit.nuou.org.ua/article/view/264156 Методика воєнно-економічної оцінки створення комплексної системи захисту інформації автоматизованих інформаційних систем 2022-09-27T16:35:21+03:00 Валерій Крайнов vkraynov@i.ua <p><em>Питання створення комплексної системи захисту інформації автоматизованих інформаційних систем органів військового управління– важлива частина концепції впровадження нових інформаційних технологій в військову справу. В скрутній економічній обстановці, яка склалася на сьогоднішній день в Україні, виключно актуальною стала проблема розумного, науково обґрунтованого та ефективного використання вкрай обмежених фінансових та матеріальних ресурсів. ЇЇ вирішення нероздільно пов’язане з воєнно-економічною оцінкою рішень, що приймаються при проектуванні та побудові автоматизованих інформаційних систем органів військового управління. Це стосується і робіт по створенню, впровадженню та експлуатації комплексної системи захисту інформації для автоматизованих інформаційних систем органів військового управління. Необхідно також відмітити, що воєнно-економічне оцінювання в процесі створення та нарощування автоматизованих інформаційних систем органів військового управління не тільки дозволяє підрахувати необхідні потреби у фінансових та матеріальних ресурсах але й сприяє підвищенню якості проектування комплексної системи захисту інформації у цілому і, як наслідок, збільшення ефективності її функціонування. Під воєнно-економічною оцінкою комплексної системи захисту інформації автоматизованих інформаційних систем органів військового управління&nbsp; будемо розуміти метод системного дослідження функцій об’єкта (структури та складових) спрямований на мінімізацію витрат у сферах проектування, виробництва й експлуатації при збереженні (підвищенні) ефективності функціонування системи.</em> <em>Це і обумовлює актуальність проблеми воєнно-економічної оцінки створення комплексної системи захисту інформації автоматизованих інформаційних систем органів військового управління.</em></p> 2022-09-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Валерій Крайнов http://sit.nuou.org.ua/article/view/260530 Методика оцінювання рівня організації об’єднаної підготовки сил оборони 2022-09-05T17:46:20+03:00 Олександр Георгадзе alexx0508@ukr.net <p><em>Необхідність впровадження нових підходів щодо організації підготовки сил оборони держави, на основі принципів та стандартів прийнятих у збройних силах держав-членів НАТО, зумовлено збройною агресією Російської Федерації проти України. Зазначене вимагає обґрунтованого підходу до питань удосконалення їх системи підготовки, що не можливо без використання відповідного науково-методичного апарату з оцінювання рівня організації їх об’єднаної підготовки.</em></p> <p><em>У статті запропонована методика оцінювання рівня організації об’єднаної підготовки сил оборони, яка дозволяє врахувати вплив суб’єктів підготовки на проведення навчання об’єктами підготовки. До показників, які здійснюють безпосередній вплив на рівень організації об’єднаної підготовки сил оборони віднесено: рівень планування об’єднаної підготовки, рівень всебічного забезпечення об’єднаної підготовки та рівень керівництва об’єднаною підготовкою. </em></p> <p><em>Оцінка рівня планування об’єднаної підготовки розраховується за залежністю, яка враховує кількість спланованих заходів об’єднаної підготовки у кожній із складових сил оборони з урахуванням рівня заходу до загальної кількості військових організаційних структур визначених для набуття об’єднаних спроможностей.</em></p> <p><em>Оцінка рівня всебічного забезпечення об’єднаної підготовки розраховується за залежністю, яка враховує достатність забезпеченості заходів об’єднаної підготовки сил оборони навчальною матеріально-технічною базою, логістичним та фінансовим забезпеченням.</em></p> <p><em>Оцінка рівня керівництва об’єднаною підготовкою розраховується за залежністю, яка враховує діяльність суб’єктів підготовки щодо надання практичної допомоги об’єктам підготовки та впровадження передового досвіду об’єднаної підготовки у практику діяльності підлеглих військових організаційних структур. </em></p> <p><em>Дана методика дозволяє отримати кількісну оцінку рівня організації об’єднаної підготовки сил оборони, виявити проблемні питання в діяльності суб’єктів підготовки, </em><em>надати обґрунтовані пропозиції Головнокомандувачу Збройних Сил України для прийняття рішення на організацію об’єднаної підготовки.</em></p> 2022-09-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Олександр Георгадзе http://sit.nuou.org.ua/article/view/265257 Методика визначення інформаційного навантаження на оператора автоматизованої системи керування повітряним рухом 2022-09-28T11:21:44+03:00 Олексій Несміян nesmiyanalexey@gmail.com Сергій Осієвський sergeyo@meta.ua Сергій Данилевський danilo_sp@ukr.net Павло Опенько pavel.openko@ukr.net <p><em>В роботі запропонована методика визначення інформаційного навантаження на оператора автоматизованої системи керування повітряним рухом. Для досягнення мети дослідження визначено межі обсягів аудіо- і відеоінформації, які оператор зможе обробити для прийняття правильного рішення. </em></p> <p><em>В розробленій методиці розглянуто етапи визначення допустимих меж інформаційного навантаження на оператора автоматизованої системи керування повітряним рухом в різних умовах повітряної обстановки та вплив кількості інформації, що надається оператору, на спроможність її усвідомлення. </em></p> <p><em>Методика враховує особисті інтелектуальні, морально-психологічні, розумові, лінгвістичні, моторні, психофізіологічні та інші властивості операторів автоматизованої системи керування повітряним рухом, що дозволить найбільш ефективно приймати своєчасні та виважені рішення. </em></p> <p><em>За результатами дослідження отримано кількісні показники допустимих об’ємів інформації, яка може надаватися оператору автоматизованої системи керування повітряним рухом для обробки та прийняття рішень. </em></p> <p><em>Цінність дослідження полягає в його практичній значущості для подальших досліджень у напрямі розроблення (удосконалення) перспективних засобів автоматизації та підтримки прийняття рішень операторами автоматизованої системи керування повітряним рухом. </em></p> <p><em>Одним з основних обмежень запропонованої методики є необхідність врахування особливостей сприйняття інформації від різних аналізаторів кожним оператором індивідуально. </em></p> 2022-09-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Олексій Несміян, Сергій Осієвський, Сергій Данилевський, Павло Опенько http://sit.nuou.org.ua/article/view/264158 Аналіз використання інформаційно-телекомунікаційної системи “Термінал” в інтересах сил оборони Києва 2022-09-27T16:38:34+03:00 Михайло Ракушев r16mu0977@meta.ua Віталій Зуйко vitalikzu@ukr.net Роман Пантюшенко prvm79@ukr.net <p><em>У статті проведено аналіз використання інформаційно-телекомунікаційної системи “Термінал” для збору, обробки, обміну та відображення розвідувальної інформації в інтересах сил оборони Києва. Розглянуто фазу активних бойових дій при обороні Києва у березні 2022 року. Показано, що основною частиною розвідувальної інформації яка оброблялась через “Термінал” була інформація повітряної розвідки, що отримувалася безпілотними літальними апаратами. Розкриті основні підходи з побудови інформаційно-телекомунікаційної системи “Термінал” розробки вітчизняної компанії “Товариство з обмеженою відповідальністю “УкрСпецСистемс”. Проведено огляд основних можливостей комп’ютерної програми “Термінал”, вимог до програмно-апаратних засобів для робочих місць користувачів та серверу, описані прийняті рішення з побудови архітектури мережі, використання технології VPN тунелів та наведено практичний досвід використання інтернету із використанням терміналів “Starlink” для організації мережі. Наводяться кількісні показники виконання завдань обробки розвідувальної інформації з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи “Термінал”. За результатами аналізу досвіду виконання завдань збору, обробки, обміну та відображення розвідувальної інформації через інформаційно-телекомунікаційну систему “Термінал”, визначені пропозиції з доопрацювання комп’ютерної програми “Термінал” в частині супроводження розробником.</em></p> 2022-09-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Михайло Ракушев, Віталій Зуйко, Роман Пантюшенко http://sit.nuou.org.ua/article/view/265307 Імовірнісний метод прогнозування надзвичайних подій на потенційно-небезпечних об’єктах критичної інфраструктури 2022-09-28T16:18:23+03:00 Тимур Куртсеітов rustamm@ukr.net Рустам Мурасов kurttimur@ukr.net Ярослав Мельник jarmel@ukr.net <p><em>Сучасні виклики техногенної безпеки вимагають новітні способи попередження та забезпечення її сталого та безперебійного функціонування. Існуючи класичні методи вже не спроможні в цілому забезпечити своєчасний та якісний прогноз щодо виникнення надзвичайних подій на потенційно-небезпечних об’єктах критичної інфраструктури. Тому виникає наукове завдання щодо здійснення аналізу існуючих методів прогнозування надзвичайних подій та відповідно розроблення нових (або удосконалення існуючих), які будуть спроможні вирішувати зазначені задачі. Потенційно-небезпечні об’єкти критичної інфраструктури складають фундамент сучасного техногенного суспільства і у разі виникнення надзвичайних ситуацій, суспільство опиниться у вкрай важкому та критичному стані.</em></p> <p><em>У статті авторами розглянуто імовірнісний метод прогнозування надзвичайних подій на потенційно-небезпечних об’єктах критичної інфраструктури. Було застосовано методи прогнозування стану складних систем з відповідними висновками щодо переваг та недоліків стосовно їх застосування. Вказано особливості застосування даних методів. Розглянуто декілька типів надзвичайних ситуацій та побудовано модель розвитку надзвичайних ситуацій при здійснені події на </em><em>потенційно-небезпечних об’єктах критичної інфраструктури. Результати статті дозволяють будувати імовірнісні моделі надзвичайних ситуацій., здійснювати аналіз обстановки та попередньо оцінювати ризики критичних ситуацій.</em></p> 2022-09-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Тимур Куртсеітов , Рустам Мурасов, Ярослав Мельник http://sit.nuou.org.ua/article/view/265310 Підхід щодо автоматизації процесу розпізнавання дій повітряних об’єктів на пунктах управління повітряних сил Зброй-них Сил України 2022-09-28T16:43:47+03:00 Наталія Королюк Natali-kor@gmail.com Андрій Сорожкін Natali-kor@gmail.com Єлизавета Зенова Natali-kor@gmail.com <p><em>У статті пропонується підхід щодо формалізації знань для розпізнавання дій повітряного противника&nbsp; з метою автоматизації процесів оцінки повітряної обстановки на пунктах управління Повітряних Сил Збройних Сил України з урахуванням невизначеності. Пропонується вдосконалення спеціального математичного та програмного забезпечення АСУ на основі використання інтелектуальних інформаційних технологій. В якості моделі представлення знань про процеси розпізнавання варіантів дій повітряного противника в умовах невизначеності пропонується використовувати нечіткі множини 1 та 2 порядку, засновані на них нечіткі логічні системи, що дозволяють в загальному випадку формалізувати задачі, які мають логіко-аналітичний характер. Правила формуються для кожного прогнозованого варіанта дій повітряного противника і використовуються в подальшому в якості вхідних даних для реалізації логічного виводу нечіткої логічної системи. Процес зіставлення значень параметрів ударів повітряного противника зі значеннями параметрів поточних ударів повітряного противника, виявлених в ході ведення бойових дій, подальшого віднесення виявленого удару до одного з прогнозованих і вибір варіанту дій повітряного противника з максимальним значенням ступеня відповідності прогнозованих ударів з виявленими забезпечує автоматизацію розпізнавання варіантів дій повітряного противника і оцінку повітряної обстановки. Виходячи із запропонованої структури нечітких продукційних правил в якості алгоритму нечіткого виведення для вирішення завдань нечіткої класифікації та розпізнавання варіантів дій повітряного противника пропонується використання алгоритму Сугено.&nbsp; </em></p> 2022-09-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Наталія Королюк, Андрій Сорожкін , Єлизавета Зенова http://sit.nuou.org.ua/article/view/260510 Розрахунок диференціально-тейлорівського спектру оберненої матриці та детермінанта при моделюванні динамічних систем 2022-09-05T17:45:24+03:00 Михайло Ракушев r16mu0977@meta.ua Микола Філатов mikolaf321@gmail.com <p><em>У статті отримано залежності для визначення диференціально-тейлорівського спектру оберненої матриці та детермінанта ‑ визначника матриці. А саме, для випадку якщо відомий диференціально-тейлорівський спектр вихідної матриці та матриця не є виродженою, що забезпечує існування оберненої матриці, розраховується диференціально-тейлорівський спектр оберненої матриці. При розрахунку диференціально-тейлорівського спектру оберненої матриці, використовується підхід, який подібний до методів лінійної алгебри для розрахунку оберненої матриці – метод квадратного кореня, або метод виключення. З використанням запропонованого підходу, рекурентна залежність для шуканого диференціально-тейлорівського спектру оберненої матриці потребує проведення тільки однієї процедури з обернення матриці, тобто безпосередньо операція отримання оберненої матриці проводиться тільки один раз. Зазначений підхід, дозволяє отримати функціональну залежність, яка є подібною до залежності з визначення диференціально-тейлорівського спектру частки від ділення двох функцій. При визначенні диференціально-тейлорівського спектру детермінанта, використовується залежність для отримання похідних від детермінанта. Використання описаного підходу, дає змогу отримати залежність, яка має зручну форму для програмної реалізації на ЕОМ. Запропоновані співвідношення є суттєвими при розробці та дослідженні матричних математичних моделей розроблених на основі математичного апарату диференціально-тейлорівських перетворень</em><em>. Отримані залежності є подальшим розвитком теоретичних основ вітчизняного математичного апарату диференціально-тейлорівських перетворень академіка Пухова Г.Є.</em></p> 2022-09-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Михайло Ракушев, Микола Філатов http://sit.nuou.org.ua/article/view/260212 Метод вибору варіанта реалізації групового застосування безпілотних літальних апаратів 2022-09-05T17:47:50+03:00 Леонід Артюшин artleonid2017@gmail.com Олексій Кононов alkononov@gmail.com Володимир Герасименко gera410@ukr.net Богдан Наусенко dzudo2108@ukr.net <p><em>Статтю присвячено науковій проблематиці передпроєктного етапу створення нових видів високотехнологічних комплексів озброєння, а саме безпосередньо, апріорному обґрунтуванню вибору варіанта реалізації. Як предметну область розглянуто групове застосування безпілотних літальних апаратів. Пропонується ймовірнісний метод обґрунтування вибору. Функціонування системи “група безпілотних літальних апаратів - засоби протиповітряної оборони</em> <em>противника - об'єкт застосування” описується марковськими ймовірнісними моделями зміни дискретних станів у безперервному часі. У них враховується можливість диференціації інтенсивностей потоків подій залежно від станів. Доводиться, що для групового застосування безпілотних літальних апаратів можливість диференціації інтенсивностей залежно від станів не порушує вимог стаціонарності, ординарності та відсутності післядії потоків подій.</em></p> <p><em>Сутність методу полягає у визначенні переваги варіантів за результатами послідовного аналізу їхніх фундаментальних властивостей. На першому етапі визначається відповідність необхідним умовам результативності групового застосування. Для порівняння пропонується застосовувати формат умови, який враховує можливість диференціації інтенсивностей потоків подій залежно від станів. На другому етапі аналізуються граничні ймовірнісні можливості аналізованих варіантів реалізації. На третьому етапі порівнюються найімовірніші ресурсні витрати, що необхідні для виконання поставлених бойових завдань. Як базис порівняння розглядаються не вартості ресурсів, а абсолютні кількісні значення. У разі неможливості визначення переваги на попередніх етапах, на четвертому етапі варіанти порівнюються за запропонованим інтегральним критерієм-згорткою. Для забезпечення об'єктивності вибору розглядається можливість визначення вагових коефіцієнтів критерію-згортки як відомими експертними методами, так й із застосуванням штучних нейронних мереж.</em></p> <p><em>Відсутність необхідності прив'язки до конкретних льотно-технічних, конструктивних, динамічних особливостей літальних апаратів, специфіки схем застосування та керування дозволяє здійснити вибір варіанта реалізації з позиції найбільш загальних, фундаментальних можливостей систем групового застосування безпілотних літальних апаратів. Єдиною принциповою вимогою </em><em>результативного </em><em>застосування</em> <em>запропонованого</em> <em>методу є відповідність марковським умовам потоків подій системи “група безпілотних літальних апаратів - засоби протиповітряної оборони противника - об'єкт застосування”.</em></p> <p><em>Ця особливість запропонованого методу дозволяє здійснити вибір варіанта реалізації з позицій найбільш загальних, принципових властивостей систем групового застосування безпілотних літальних апаратів, що створюються, як елементів комплексів високоточного озброєння.</em></p> 2022-09-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Леонід Артюшин, Олексій Кононов, Володимир Герасименко, Богдан Наусенко http://sit.nuou.org.ua/article/view/263744 Обґрунтування вибору показників оцінки ефективності функціонування автоматизованої системи контролю 2022-09-27T11:59:14+03:00 Василь Кузавков nevse@ukr.net Олег Янковський yan_oleg@ukr.net Юлія Болотюк bolotuku028@gmail.com <p><em>Сучасна складна радіоелектронна техніка, в тому числі системи контролю, будуються як системи з вбудованим програмним забезпеченням. Процес функціонування таких систем полягає у взаємодії програмних та апаратних складових. Зростання складності технічних систем накладає додаткові вимоги до забезпечення високих (заданих) показників надійності. Відмови в цих засобах можуть бути спричинені випадковими відмовами та дефектами апаратної складової, помилками та відмовами ПЗ, збоями внаслідок зовнішнього впливу (температури, іонізуючого випромінювання чи інших зовнішніх дестабілізуючих факторів). Відмови програмної складової, під управлінням якої працює уся система, можуть спричиняти непередбачений стан чи поведінку системи, що може приводити до значних матеріальних збитків.</em></p> <p><em>Метою статті є вибір показників надійності функціонування програмно-апаратних засобів контролю технічного стану сучасного радіоелектронного озброєння для їхнього подальшого обґрунтованого та чисельної оцінки ефективності функціонування розроблених систем діагностування.</em></p> 2022-09-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Василь Кузавков, Олег Янковський, Юлія Болотюк http://sit.nuou.org.ua/article/view/264244 Модель застосування ракетних та артилерійських підрозділів під час вогневої підтримки в операції (бою) з використанням теорії випадкових процесів зі скінченною множиною станів 2022-09-27T15:16:41+03:00 Юрій Репіло iuriirepilo@gmail.com Олег Головченко golovchenko19850306@gmail.com Дмитро Купрієнко kuprienko@ukr.net <p><em>Результати аналізу здобутих уроків застосування військ (сил) у збройних конфліктах XXI ст. показують, що головним чинником досягнення мети операції (бою) в сучасних збройних конфліктах та на перспективу до 2030 року є перманентна вогнева підтримка військових формувань, на які буде покладено виконання ряду оперативних (тактичних) завдань.</em></p> <p><em>За результатами попередніх досліджень відомо, що на цей час у теорії та практиці управління ракетними та артилерійськими підрозділами як основними військовими формуваннями, здатними забезпечити безперервну вогневу підтримку в сучасних умовах ведення операції (бою) та на перспективу до 2030 року виникла суперечність між вимогою перманентної вогневої підтримки загальновійськових формувань в операції (бою) та необхідністю постійного маневрування для забезпечення потрібного рівня можливої її живучості за чинником часу. Отже, з одного боку, існує потреба у максимізації часу перебування ракетних та артилерійських підрозділів на стартових (вогневих) позиціях залежно від обсягу вогневих завдань для перманентної вогневої підтримки, а з іншого – мінімізації тривалості їх перебування на стартових (вогневих) позиціях для забезпечення живучості.</em></p> <p><em>Метою статті є формулювання моделі застосування складної системи вогневої підтримки в нестаціонарному режимі, реалізація якої даватиме можливість обчислювати показники функціонування ракетних та артилерійських підрозділів під час виконання завдань вогневої підтримки для подальшого обґрунтування рекомендацій щодо забезпечення їх живучості в операції (бою).</em></p> <p><em>У статті описано модель застосування ракетних та артилерійських підрозділів під час вогневої підтримки в операції (бою). Модель, на відміну від існуючих, описує імовірнісні характеристики застосування ракетних та артилерійських підрозділів під час вогневої підтримки в операції (бою) з використанням теорії випадкових процесів зі скінченною множиною станів під час нестаціонарного пуассонівського потоку. Пропоновану модель може бути використано для пошуку причинно-наслідкових зв’язків між складовими подібних процесів та обґрунтування рекомендацій щодо забезпечення живучості ракетних та артилерійських підрозділів під час вогневої підтримки в ході ведення операції (бою).</em></p> 2022-09-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Юрій Репіло, Олег Головченко, Дмитро Купрієнко