DOI: https://doi.org/10.33099/2311-7249/2019-34-1-167-174

Methodological bases of assessment of the efficiency of the system of composition by a special complex of the armed forces of Ukraine in hybrid conditions war (special period)

Mykola Dumenko

Abstract


Historical and current experience shows that only the presence of a developed defense sector and its main component – the armed forces, their readiness to build up were and will be a deterrent to any outside encroachment and the basis for policy to protect the national interests of any country in the world.

The problem of quantitative and qualitative estimation of the personnel acquisition system of Ukraine's armed forces in the conditions of hybrid war (special period) is considered. The methodological approach of analytical estimation is solved by the method of embedded scalar combinations of the vector criterion using a nonlinear compromise scheme. Qualitative assessment is based on the Harrington verbal-numerical scale.

It was established that the assessment of the personnel acquisition system of the armed forces depended on specific conditions, which developed taking into account factors such as the numerical strength of the personnel; number of full-time units; the state of the state where the military unit is located (the military administration); methods and principles of manning; availability of human reserves; the level of military education and the quality of training, retraining (advanced training) of servicemen, etc.


Keywords


personnel structure; manning system; hybrid war

References


1. V. LIshavskiy. Komplektuvannya vIyska: sluzhba za kontraktom plyus rezerv. – “Narodna ArmIya”, 07.07.2004. – S. 4–5.

2. Vodchits O. G. Metodika otsInki efektivnostI funktsIonuvannya sistem (organIv) komplektuvannya Zbroynih Sil UkraYini osobovim skladom / O. G. Vodchits, O. M. Semenenko, Yu. B. Dobrovolskiy, A. D. Berdochnik // Nauka I tehnIka PovItryanih Sil Zbroynih Sil UkraYini. – 2014. – # 3. – S. 14–17.

3. Romanchenko I. S. Metodika otsInyuvannya efektivnostI vikoristannya kadrovogo potentsIalu v Zbroynih Silah UkraYini / I. S. Romanchenko, V. M. Artyuh // Trudi akademIYi. – 2008. – # 7 (87). – S. 12–20.

4. MetodichnI rekomendatsIYi z poryadku organIzatsIYi I provedennya atestuvannya vIyskovosluzhbovtsIv Zbroynih Sil UkraYini ZatverdzhenI direktorom Departamentu kadrovoYi polItiki MInIsterstva oboroni UkraYini vId 19.04.2017 # 328 (zI zmInami vId 12.10.2018 # 226/4907).

5. MetodichnI rekomendatsIYi schodo reytingovoYi otsInki ta rozpodIlu vipusknikIv vIyskovih vischih navchalnih zakladIv na pervinnI ofItserskI posadi : zatverdzhenI rozporyadzhennyam nachalnika Golovnogo upravlInnya kadrovoYi polItiki MO UkraYini vId 4 zhovt. 2002 r. # 150/NMTs/379. – K. : NAOU, 2002. – 28 s.

6. Kokun O.M., PIshko I.O., LozInska N.S., PavlIk V.V. OtsInka sotsIalno-psihologIchnoYi pridatnostI vIyskovosluzhbovtsIv serzhantskogo ta starshinskogo skladu: Metodichniy posIbnik. – K.: NDTs GP ZSU, 2013. – 113 s.

7. Ustimenko O. V. OtsInka efektivnostI funktsIonuvannya sistemi kadrovogo menedzhmentu v Zbroynih Silah UkraYini / O. V. Ustimenko // Zb. nauk. pr. "Trudi un-tu". – 2010. – # 2(95). – S. 281–287.

8. Bogunov S. O. PIdhodi do upravlInnya kar'Eroyu ofItserskogo skladu / S. O. Bogunov, Yu. M. German, O. Yu. Sakun, B. N. Shupel // VIysk. osvIta : zb. nauk. prats. – 2002. – # 10. – S. 200–211.

9. Ustimenko O. OtsInka efektivnostI sistemi kadrovogo menedzhmentu v Zbroynih Silah UkraYini / O. Ustimenko // VIsnik NatsIonalnoYi akademIYi derzhavnogo upravlInnya pri PrezidentovI UkraYini. – 2010. – # 3. – S. 63–70.

10. Ukaz Prezidenta UkraYini vId 1 lyutogo 2012 roku # 45/2012 “Pro StrategIyu derzhavnoYi kadrovoYi polItiki na 2012 – 2020 roki”.

11. ZvIt (zaklyuchniy) pro naukovo-doslIdnu robotu “AnalIz faktorIv, scho vplivayut na stan kadrovoYi polItiki v Zbroynih Silah UkraYini”, shifr “Krok”. – K.: NMTs KP MO UkraYini, 2010. – 74 s.

12. ZvIt (zaklyuchniy) pro naukovo-doslIdnu robotu “ObGruntuvannya kriterIYiv otsInki yakostI ta monItoringu rozvitku kadrovoYi polItiki v Zbroynih Silah UkraYini”, shifr “Kaskad SKM”. – K.: NMTs KP MOU, 2009. – 138 s.

13. KIn O.V. AnalIz tendentsIy reformuvannya zbroynih sil provIdnih I sumIzhnih z UkraYinoyu derzhav ta viznachennya napryamIv rozvitku Zbroynih Sil UkraYini / O.V. KIn, O.B. Zaharov, N.V. Goncharova // Sistemi ozbroEnnya I vIyskova tehnIka. – 2007. – # 1(9). – S. 233–239.

14. Kadrova polItika v Zbroynih Silah UkraYini: IstorIya, dosvId, metodologIya: monografIya / za red. O.V. Yatsino, O.V. Konya. – K.: DKP MO UkraYini, NMTs KP MO UkraYini, 2011. – 239 s.

15. Postanova KabInetu MInIstrIv UkraYini "Pro zatverdzhennya strukturi vIyskovogo rezervu lyudskih resursIv" vId 12.11.2014 r. # 607 (zI zmInami).

16. VoronIn A. M. VkladenI skalyarnI zgortki vektornogo kriterIyu // Problemi upravlInnya ta Informatiki. – 2003. – # 5. – S. 10–21.

17. VoronIn A. M., ZIatdInov Yu. K. TeorIya I praktika bagatokriterIalnih rIshen: ModelI, metodi, realIzatsIya. – Lambert Academic Publishing, 2013. – 305 s.

18. VoronIn A. M. DekompozitsIya I kompozitsIya vlastivostey alternativ v bagatokriterIalnih zadachah priynyattya rIshen // KIbernetika I sistemniy analIz. – 2009. – # 1. – S. 117–122.

19. Litvak B. G. EkspertnI tehnologIYi v upravlInnI. – M .: Sprava, 2004. – 400 s.

20. Zade L. Ponyattya lIngvIstichnoYi zmInnoYi I yogo zastosuvannya do priynyattya nablizhenih rIshen. – M .: SvIt, 1976. – 165


GOST Style Citations


1. В. Лішавський. Комплектування війська: служба за контрактом плюс резерв. – “Народна Армія”, 07.07.2004. – С. 4–5.

2. Водчиць О. Г. Методика оцінки ефективності функціонування систем (органів) комплектування Збройних Сил України особовим складом / О. Г. Водчиць, О. М. Семененко, Ю. Б. Добровольський, А. Д. Бердочник // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2014. – № 3. – С. 14–17.

3. Романченко І. С. Методика оцінювання ефективності використання кадрового потенціалу в Збройних Силах України / І. С. Романченко, В. М. Артюх // Труди академії. – 2008. – № 7 (87). – С. 12–20.

4. Методичні рекомендації з порядку організації і проведення атестування військовослужбовців Збройних Сил України Затверджені директором Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України від 19.04.2017 № 328 (зі змінами від 12.10.2018 № 226/4907).

5. Методичні рекомендації щодо рейтингової оцінки та розподілу випускників військових вищих навчальних закладів на первинні офіцерські посади : затверджені розпорядженням начальника Головного управління кадрової політики МО України від 4 жовт. 2002 р. № 150/НМЦ/379. – К. : НАОУ, 2002. – 28 с.

6. Кокун О.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С., Павлік В.В. Оцінка соціально-психологічної придатності військовослужбовців сержантського та старшинського складу: Методичний посібник. – К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2013. – 113 с.

7. Устименко О. В. Оцінка ефективності функціонування системи кадрового менеджменту в Збройних Силах України / О. В. Устименко // Зб. наук. пр. "Труди ун-ту". – 2010. – № 2(95). – С. 281–287.

8. Богунов С. О. Підходи до управління кар'єрою офіцерського складу / С. О. Богунов, Ю. М. Герман, О. Ю. Сакун, Б. Н. Шупель // Військ. освіта : зб. наук. праць. – 2002. – № 10. – С. 200–211.

9. Устименко О. Оцінка ефективності системи кадрового менеджменту в Збройних Силах України / О. Устименко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 3. – С. 63–70.

10. Указ Президента України від 1 лютого 2012 року № 45/2012 “Про Стратегію державної кадрової політики на 2012 – 2020 роки”.

11. Звіт (заключний) про науково-дослідну роботу “Аналіз факторів, що впливають на стан кадрової політики в Збройних Силах України”, шифр “Крок”. – К.: НМЦ КП МО України, 2010. – 74 с.

12. Звіт (заключний) про науково-дослідну роботу “Обґрунтування критеріїв оцінки якості та моніторингу розвитку кадрової політики в Збройних Силах України”, шифр “Каскад СКМ”. – К.: НМЦ КП МОУ, 2009. – 138 с.

13. Кінь О.В. Аналіз тенденцій реформування збройних сил провідних і суміжних з Україною держав та визначення напрямів розвитку Збройних Сил України / О.В. Кінь, О.Б. Захаров, Н.В. Гончарова // Системи озброєння і військова техніка. – 2007. – № 1(9). – С. 233–239. 

14. Кадрова політика в Збройних Силах України: історія, досвід, методологія: монографія / за ред. О.В. Яцино, О.В. Коня. – К.: ДКП МО України, НМЦ КП МО України, 2011. – 239 с.

15. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження структури військового резерву людських ресурсів" від 12.11.2014 р. № 607 (зі змінами).

16. Воронін А. М. Вкладені скалярні згортки векторного критерію // Проблеми управління та інформатики. – 2003. – № 5. – С. 10–21.

17. Воронін А. М., Зіатдінов Ю. К. Теорія і практика багатокритеріальних рішень: Моделі, методи, реалізація. – Lambert Academic Publishing, 2013. – 305 с.

18. Воронін А. М. Декомпозиція і композиція властивостей альтернатив в багатокритеріальних задачах прийняття рішень // Кібернетика і системний аналіз. – 2009. – № 1. – С. 117–122.

19. Литвак Б. Г. Експертні технології в управлінні. – М .: Справа, 2004. – 400 с.

20. Заде Л. Поняття лінгвістичної змінної і його застосування до прийняття наближених рішень. – М .: Світ, 1976. – 165 с.

ISSN 2410-7336 (Online)

ISSN 2311-7249 (Print)