Рівняння періодичних процесів, які враховують особливості динаміки їх протікання в системах управління літальних апаратів з бортовою цифровою обчислювальною машиною

Vladislav G. Solonnikov, Alexander V. Voitko, Elena V. Polyakova

Abstract


У статті шляхом сумісного використання математичного апарату перетворення Лапласа та його дискретного аналогу (D – перетворення) на основі метода гармонічної лінеаризації отримані рівняння, які описують мимовільні періодичні процеси, що виникають в нелінійних безперервно-дискретних системах (БДС) автоматичного управління. Отримані рівняння періодичних процесів враховують специфіку динамічних властивостей нелінійних БДС й приймають різний вигляд в залежності від особливостей структурної схеми досліджуваної системи (від типу нелінійного елементу, кількості і місця розташування імпульсних елементів відносно нелінійного елементу). Вони дозволяють досліджувати найпростіші мимовільні періодичні процеси, а також специфічні для БДС періодичні процеси, частота яких не пов’язана цілечисельним співвідношенням з частотою замикання імпульсного елемента системи. Це дає можливість більш повно врахувати характер можливих в системі періодичних режимів і підвищити точність визначення їх параметрів.


Keywords


Гармонічна лінеаризація; Імпульсний елемент; Нелінійний елемент; Безперервно-дискретна система автоматичного управління

References


Protédia without a lot of aviatsiy complexes: A methodical student. K .: NOUU, 2016.-28 p.

Zastosuvannya UAVs in the context of conflicts/[Yu.K.Ziatdіnov, M.V. Kuklinsky, S.P.Mosov, A.L. Feshchenko and I.]; under ed. S.P.Mosov. - K.: 2013. - 248 s.

Tsypkin Ya.Z. Theory of linear impulse systems. - M.: Fizmatgiz, 1963.- 968 p.

Tu Yu.T. Digital and pulse systems of automatic control. -M Mashinostroenie, 1964.- 793 p.

Kuzin, L.T. Calculation and design of discrete control systems. - M .: Matgiz, 1963.- 683 p.

Solonnikov V.G., Voytko O.V., Polyakova O.V. (2018), Features of harmonic linearization of nonlinear element in control systems of aerial vehicles with the digital computer onboard, Modern information technologies in the sphere of security and defence, No. 2(32), pp. 65-70.

Cherkashin G.M., Bakhshaliyev A.Sh., Ryumshin M.O. Rosrahunok non-continuous-discrete systems by the frequency method .- K .: Tehnika, 1992.- 275 p.


GOST Style Citations


1. Протидія безпілотним авіаційним комплексам: Методичний посібник. К.: НУОУ, 2016.-28 с.

2. Застосування БпЛА в конфліктах сучасності / [Ю.К.Зіатдінов, М.В.Куклінський, С.П.Мосов, А.Л.Фещенко та ін.]; під ред. С.П.Мосова. – К.:2013. – 248 с.

3. Цыпкин Я.З. Теория линейных импульсных систем. – М.:Физматгиз, 1963.- 968 с.

4. Ту Ю.Т. Цифровые и импульсные системы автоматическогоуправления.-М Машиностроение, 1964.- 793 с.

5. Кузин Л.Т. Расчет и проектирование дискретных систем управления.- М.: Матгиз, 1963.- 683 с.

6. Солонніков В.Г., Войтко О.В., Полякова О.В. Особливості проведення гармонічної лінеарізації нелінійного елемента в системах управління літальних апаратів з бортовою цифровою обчислювальною машиною / В.Г.Солонніков, О.В.Войтко, О.В.Полякова // Науковий журнал “Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони”. – К.: НУОУ ім. Івана Черняховського. – № 2(32), 2018. – С. 65-70.

7. Черкашин Г.М., Бахшалієв А.Ш., Рюмшин М.О. Розрахунок безперервно-дискретних систем частотним методом.- К.: Техніка, 1992.- 275 с. 

ISSN 2410-7336 (Online)

ISSN 2311-7249 (Print)