DOI: https://doi.org/10.33099/2311-7249/2018-33-3-25-34

METHOD OF DESIGNING RADAR STATIONS OF THE LAND RECOGNITION WITH THE ANTENNA QUAD POLARIZATION SYSTEM

Olga L. Sidorchuk

Abstract


Radar stations of ground intelligence of mobile targets such as PSD-5 "Credo", PSNR-8" Credo-M1" receives and emit only waves of linear polarization. The article deals with the method of designing ground-based ground-based intelligence stations for moving targets by using methods for determining the electromagnetic field scattered by a horn luminaire of linear polarization with their subsequent adaptation to antenna systems with circular polarization.

The results of researches should be used in designing new, more advanced antenna systems of radar stations with improved polarization characteristics. The introduction of such antennas will improve the quality of detection of targets against the backdrop of passive and active damage to existing and prospective ground-based intelligence stations.

It is proposed to replace state antennas of ground-based radar stations receiving only a linearly polarized wave on an antenna system with circular polarization, the simulation process of which is greatly simplified when applying the proposed method.


Keywords


horn emitter; modeling of antenna system of circular polarization, radar ground-based ground intelligence stations

References


Zaytsev N. A., Platov A. V., Potapov V. A. Radiolokatsionnyye stantsii razvedki nazemnykh dvizhushchikhsya tseley. Sovremennyy uroven' i osnovnyye napravleniya razvitiya // Vestnik Kontserna PVO «Almaz–Antey». № 1. 2014. S. 41–44.

RLS razvedki nazemnykh i nadvodnykh tseley. [Yelektronniy resurs] // Sayt «NPO «Strela». – Rezhim dostupu do resursu: http://npostrela.com/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=61.

Radiolokatsionnyye sistemy. [Yelektronniy resurs] // Sayt KHK «Ukrspetstekhnika». – Rezhim dostupu do resursu: http://ust.com.ua/ru/radiolokacionnie.

Sidorchuk O., Tofanchuk O., Kritenko O., Kalenchuk Yu. Methodology improvment of the electromagnetic field amplitude study related to the antenna system risk radio-solid station of land-development "Credo-M1" // Scientific works of Kharkiv National Air Force University. 2017. № 5 (54). C.102–109.

Sydorchuk O. L. Matematychnyy aparat doslidzhennya amplitud polya, zbudzhenoho antennoyu systemoyu radiolokatsiynoyi stantsiyi 1RL133 «Kredo» // Problemy stvorennya, vyprobuvannya, zastosuvannya ta ekspluatatsiyi skladnykh informatsiynykh system: zb. nauk. pratsʹ. Zhytomyr. ZHVI. 2016. Vyp. 13. S. 62–72.

Fedorov S. A. Opredeleniye parametrov izlucheniya rupornykh antenn krugovoy polyarizatsii // Uchebno-metodicheskaya razrabotka po kursu «Antennyye sistemy» S. A. Fedorov, Yuzhnyy federal'nyy universitet, Rostov na Donu. 2017. S.10.

Sydorchuk O. L. Doslidzhennya amplitud elektromahnitnoho polya, zbudzhenoho liniynoyu reshitkoyu rupornykh oprominyuvachiv // Visnyk Natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu Ukrayiny «KPI». Seriya Radiotekhnika. Radioaparatobuduvannya. 2016. № 67. S. 5–11.

Sydorchuk O. L. Dyfraktsiya ploskoyi elektromahnitnoyi khvyli na ruporniy anteni // Visnyk ZHDTU. Tekhnichni nauky. Zhytomyr. ZHDTU. 2010. № 2 (53). S. 167–175.

Sydorchuk O. L. Rozrakhunok efektyvnosti poverkhni rozsiyuvannya rupornoyi anteny pry padinni na neyi khvyli dovilʹnoyi formy iz zastosuvannyam lemy Lorentsa // Visnyk ZHDTU. Tekhnichni nauky. Zhytomyr: ZHDTU. 2011. № 2 (57). S. 102–113.

Sydorchuk O. L. Pokrashchennya polyaryzatsiynykh kharakterystyk antennykh system perenosnykh stantsiy nazemnoyi rozvidky // Problemy stvorennya, vyprobuvannya, zastosuvannya ta ekspluatatsiyi skladnykh informatsiynykh system: zb. nauk. pratsʹ. Zhytomyr. ZHVI. 2018. Vyp. 15. S. 78–93.


GOST Style Citations


1. Зайцев Н. А., Платов А. В., Потапов В. А. Радиолокационные станции разведки наземных движущихся целей. Современный уровень и основные направления развития // Вестник Концерна ПВО «Алмаз–Антей». № 1. 2014. С. 41–44.

2. РЛС разведки наземных и надводных целей. [Електронний ресурс] // Сайт «НПО «Стрела». – Режим доступу до ресурсу: http://npostrela.com/index.php?option=com_content&task= view&id=81&Itemid=61.

3. Радиолокационные системы. [Електронний ресурс] // Сайт ХК «Укрспецтехника». – Режим доступу до ресурсу: http://ust.com.ua/ru/radiolokacionnie_sistemi.html.

4. Sidorchuk O., Tofanchuk O., Kritenko О., Kalenchuk Yu. Methodology improvment of the electromagnetic field amplitude study related to the antenna system risk radio-solid station of land-development "Credo-M1" // Scientific works of Kharkiv National Air Force University. 2017. № 5 (54). C.102–109.

5. Сидорчук О. Л. Математичний апарат дослідження амплітуд поля, збудженого антенною системою радіолокаційної станції 1РЛ133 «Кредо» // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем: зб. наук. праць. Житомир. ЖВІ. 2016. Вип. 13. С. 62–72.

6. Федоров С. А. Определение параметров излучения рупорных антенн круговой поляризации // Учебно-методическая разработка по курсу «Антенные системы» С. А. Федоров, Южный федеральный университет, Ростов на Дону. 2017. С.10.

7. Сидорчук О. Л. Дослідження амплітуд електромагнітного поля, збудженого лінійною решіткою рупорних опромінювачів // Вісник Національного технічного університету України «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. 2016. № 67. С. 5–11.

8. Сидорчук О. Л. Дифракція плоскої електромагнітної хвилі на рупорній антені // Вісник ЖДТУ. Технічні науки. Житомир. ЖДТУ. 2010. № 2 (53). С. 167–175.

9. Сидорчук О. Л. Розрахунок ефективності поверхні розсіювання рупорної антени при падінні на неї хвилі довільної форми із застосуванням леми Лоренца // Вісник ЖДТУ. Технічні науки. Житомир: ЖДТУ. 2011. № 2 (57). С. 102–113.

10. Сидорчук О. Л. Покращення поляризаційних характеристик антенних систем переносних станцій наземної розвідки // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем: зб. наук. праць. Житомир. ЖВІ. 2018. Вип. 15. С. 78–93.

ISSN 2410-7336 (Online)

ISSN 2311-7249 (Print)